Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Su cantu a mutetu de s’Ogiastra contadu in una tesi de làurea

A manca Matteo Cucca

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu fiat presente in totu is biddas de s’Ogiastra. Is prus contados fiant is cantadoris de Tortolì, Lotzorai e Barì, ma peri in Loceri, Irbono e Àrthana ddoe teniat improvisadores de bàlia. Oe, a càusa de is cambiamentos chi ant caraterizadu in is ùrtimos annos sa sotziedade sarda, custa pràtica est prus pagu difùndia, e sighit a esìstere in sa memòria de is betzos o a èssere cortivada dae calicunu amantiosu e apassionadu.

Is mutetos de s’Ogiastra sunt istados istudiados dae Matteo Cucca de Irbono, dotore in iscièntzias de sa produtzione multimediale, laureadu su mese de argiolas coladu a s’Universidade de is Istùdios de Casteddu cun una tesi de etnicomusicologia a tìtulu “La pratica del canto a mutetu in Ogliastra”. Pro mesu de intervistas, chircas de archìviu e de colletziones privadas, Matteo at indagadu a pitzu de s’istadu de su cantu a mutetu in Ogiastra, cun sa punna de identificare e analizare is tipologias de custa pràtica presentes in su territòriu.

Sa chirca in su campu at permìtidu de connòschere s’evolutzione de sa pràtica in s’arcu de 90 annos e at portadu a s’individuatzione de tres castas de càntigu a mutetu in Ogiastra: a trallallera, cumpriu e prenu. Custas formas sunt istadas analizadas in tres livellos: su testu, su cantu e s’acumpangiamentu istrumentale.
Matteo at realizadu unu situ web chi ponet a disponimentu de totus is resurtados de sa chirca sua pro mèdiu de diversos trastos multimediales, comente s’audiovisivu, is registratziones àudiu, is imàgines e is testos. In custu ligàmene agatades su vìdeu chi allegat de s’aspetu musicale, de s’istrutura de su mutetu e unas cantas intervistas.

Sa chirca est istada acumprida gràtzias a sa supervisione de duos etnomusicòlogos de importu mannu: su reladore Marco Lutzu e su controreladore Ignazio Macchiarella. Inoghe a suta agatades unas cantas intervistas fatas dae Matteo Cucca durante sa chirca cosa sua.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...