Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

A Foras: “No a s’impreu de su portu de Casteddu comente base militare” Oe su corteu contra sa gherra e in solidariedade a sas populatziones de su Medio Oriente e nordafricanas

S’assòtziu indipendentista sardu A Foras, famadu pro sas batallas contra s’ocupatzione militare de sa Sardigna at afirmadu, in unu comunicadu, de èssere contra sa voluntade de s’ammiràlliu Cavo Dragone de “creare un’àtera tzerarchia militare a su portu de Casteddu”.

A Foras: “Su portu impreadu pro missiones militares in su Nord Àfrica”

“A dolu mannu amus ascurtadu sas paràulas de su Capu de Istadu majore de sa Marina Militare, s’ammiràlliu Giuseppe Cavo Dragone – sunt is faeddos de s’assòtziu. “S’ammiràlliu in bìsita a Casteddu at annuntziadu, cun su fàghere sòlitu de unu rapresentante coloniale, chi su portu tzitadinu at a rivestire in sos annos imbeniente unu ruolu semper prus istratègicu pro sa Marina Militare italiana, faghende cumprèndere una costitutzione de una tzerarchia militare noa in su territòriu casteddaju, in gradu de allupare ònnia àtera prospetiva de isvilupu pro sa tzitade capulogu de s’ìsula. B’at deprus – iscrient ancora cussos de A Foras –: Cavo Dragone no at cuadu sa funtzionalidade de sa tzerarchia militare noa pro unu manìgiu militare de su Nord Àfrica, ligadu a sos interessos de s’imperialismu NATO e europeu”.

“A Foras at a fàghere de totu pro impedire chi su portu de Casteddu divenat una base permanente de sa Marina. Mentras sos polìticos sardos e italianos sighint a faeddare in pitzu de sa chistione de sos polìgonos, in sos fatos si preparant a ismanniare sa presèntzia de s’ocupatzione militare de sa Sardigna. Cavo Dragone e sa Marina Militare italiana non depent de pòdere dispònnere a praghimentu issoro de sa terra e de su mare nostru”.

S’atòbiu e sa manifestatzione contra sa gherra

Oe, 25 ghennàrgiu, a sas 15:30 at a partire de pratza Trentu in Casteddu unu corteu contra sa gherra e in solidariedade a sas populatziones de su Medio Oriente e nordafricanas, corfidas dae s’escalation militare de sas chidas coladas. “Nd’amus a aprofitare – acabbat su comunicadu – pro torrare a nàrrere a boghe manna sa contrariedade nostra a s’impreu de su portu de Casteddu comente a base militare”.

De lèghere

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...