Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Una pedalada virtuale pro promòvere su turismu in Sardigna

S’oto de abrile apuntamentu cun sa primu editzione digitale de “Giro Autunno in Barbagia”, in is canales sotziales ufitziales de s’initziativa. Si tratat de una pedalada virtuale, in Real Life Video, promòvida dae s’assessoradu a su Turismu regionale, dae sa Càmera de Commèrtziu de Nùgoro, chi at a tocare is realidades ambientales, istòricas e culturales prus galanas de sa Sardigna, in unu percursu de 30 km.

A sa cumpetitzione si nche sunt giai iscritos prus de 500 atletas e apassionados de 32 paisos, chi s’ant a cunfrontare in una gara chi movet dae Nùgoro e sighit su caminu de SP58 finas a Orgòsolo. Sa pedalada cun is rullos at a sighire fatu de sa provintziale 22 finas a lòmpere a Mamujada. Sa gara at a èssere trasmìtida comente unu programma televisivu produidu cun sa punna de mustrare e de fàghere connòschere e avalorare is logos acanta is atleta ant a colare. Sa trasmissione s’at a pòdere bìdere in is prataformas digitales de Endu Channel e Pedalitaly e de is collaboradores istitutzionales issoro. Su programma no est pensadu pro is atletas ebbia, ma fintzas pro is ispetadores chi in custu modu podent iscobèrrere mègius e de prus custu territòriu ispantosu contadu dae espertos e personàgios famados.

Is organizadores faghent ischire chi custa prima gara virtuale est unu progetu cun una punna turìstica manna, nàschidu cun s’idea de ingendrare unu produtu televisivu digitale ùnicu pro intzentivare is tziclistas connètidos dae totu su mundu a partetzipare, una incras, a unu giru beru in Sardigna, in is matessi logos e territòrios chi ant iscobertu gràtzias a sa realidade aumentada e a su digitale. S’ocasione pro ddu pòdere fàghere at èssere su «Giro Autunno in Barbagia» (cussu beru chi s’at a fàghere in mese de ladàmene in intro de su calendàriu de “Autunno in Barbagia”), chi at a èssere fatu connòschere pròpiu gràtzias a custa prima editzione virtuale, una disciplina chi perfetzionat e cumpletat su tziclismu in istrada, permitende a is beros amantiosos de non nde calare mai dae sa bitzicleta.

S’iscritzione est a in donu e pro partetzipare at a tocare a s’assentare in is prataformas Endu e Rouvy https://my.rouvy.com/en/signup – e a dispònnere de: unu contu Endu, unu contu Rouvy, s’aplicatzione Rouvy AR installada in s’elaboradore o tauledda eletrònica – https://rouvy.com/en/download – e unu rullu inteligente interativu cumpatìbile o unu rullu mecànicu. In prus si podet partetzipare a s’eventu comente ispetadore.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...