Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Cale est su ligàmene tra Berlinu e sa Sardigna (b’intrat s’istòria megalìtica nostra)

Unu ligàmene tra Sardigna e Europa. Si sunt allutos sos rifletores subra sa mustra dedicada a sa cultura antiga megalìtica de s’ìsula, prus che totu a cussa nuràgica, torrada a su tzentru de s’atentzione internatzionale.

Mèrcuris su 30 de làmpadas 2021, a sas 19, in su Museu pro sa Preistòria e Protostòria de Berlinu, est istada inchingiada s’espositzione a tìtulu “Sardegna Isola Megalitica. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo”, promòvida dae s’Assessoradu de su Turismu, Artesania e Cummèrtziu de sa Regione Sardigna, dae su Museu Archeològicu Natzionale de Casteddu e sa Diretzione Regionale Museos de sa Sardigna.

Sa mustra, patrotzinada dae su Maeci, Ministeru de sos afares èsteros e de sa cooperatzione internatzionale, e dae su MIC, Ministeru de sa Cultura, est istada aparitzada in collaboratzione cun sa Fundatzione de Sardigna e cun su coordinamentu generale de “Villaggio Globale International”. Sa manifestatzione at a fàghere tapa in sos museos prus importantes de Europa: a pustis de Berlinu, su biàgiu at a sighire a Santu Pedruburgu e a Salonicu. Ùrtima tapa a Nàpule, s’11 de cabudanni 2022.

In sa mustra at a èssere esposta una de sas isculturas prus famadas de Mont’e Prama, unu “pugiladore”, arta duos metros e treghentos chilos de pesu, cuntzèdida pro s’ocasione dae su Museu Archeològicu Natzionale de Casteddu, acanta est costoida.

“Una testimonia de s’istremendadu patrimòniu archeològicu de sa Sardigna, in intro de unu de sos museos prus importantes in Europa, evidèntziat s’unitzidade de s’istòria e de sa dimensione culturale de s’ìsula nostra”. L’at naradu s’assessore regionale de su Turismu, Gianni Chessa. “Un’initziativa culturale de importu mannu, chi afòrtiat sa presèntzia de sa Sardigna in su mercadu turìsticu internatzionale. S’espositzione – at agiuntu s’assessore- ponet in vetrina su balore agiuntu de s’oferta turìstica nostra, chi podet contribuire a su turismu non petzi in s’istade. Sa punna est sa de fàghere bìdere chi sa Sardigna est galana totu s’annu, oferende un’esperièntzia de calidade, a s’iscoberta de un’istòria e de una cultura istraordinàrias ma pagu connotas”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...