Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Bentu de Salvatore Mereu in sa Mustra de su Tzìnema de Venètzia

At a èssere presentadu durante “Le Giornate degli autori”, sa setzione autònoma in intro de sa Mustra Internatzionale de su Tzìnema de Venètzia, sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Nàschida in s’àmbitu de una collaboratzione de su regista cun su cursu de làurea magistrale in Produtzione Multimediale de s’Universidade de Casteddu, sa pellìcula est prodùida dae sa sotziedade Viacolvento, cun s’agiudu de sa Sardegna Film Commission, cun sa partetzipatzione de una truma de istudiantes impinnados in sas fases de sa traballadura de s’òpera.

Bentu, su film nou de Salvatore Mereu, ùnicu film italianu in sa cumpetitzione internatzionale, duncas at a èssere presentadu in sa setzione autònoma a s’internu de sa Mustra Internatzionale de su Tzìnema de Venètzia. Importante meda pro s’acumprimentu de sa pellìcula at tentu sa partetzipatzione de unu grupu de istudiantes su cursu coordinadu dae Antioco Floris, chi ant partetzipadu in manera ativa a sas fases de realizatzione de su film, dae sa preprodutzione a s’aprontu de s’ambientatzione, finas a sa postproduzione etotu.

“Sa punna de su cursu, e su disìgiu de totus, est su de si mesurare cun su tzìnema – at naradu Mereu – Posca, comente costumat a acontèssere semper, sa didàtica est agabbada e su tzìnema at pigadu su puntu in susu: totus paris nos semus agatados a fàghere unu film mancari sos mèdios a disponimentu non nos diat permìtere de essirr dae is làcanas de s’universidade nostra”.

“Su tentativu nostru de acurtziare su mèdiu, de proare a lu guvernare – ispiegat su regista – assimìgiat meda a su disafiu chi su protagonista de su contu nostru: unu betzu massaju chi peleat cun sa natura pro s’assegurare s’incùngia. Fintzas nois, comente a issu etotu, amus gherradu, mancari totu, cun grandu ànimu pro leare a compimentu su film nostru. Duncas, si deveremus, agatare una fòrmula chi riassumat su sentidu de s’esperièntzia nostra creo chi Bentu siat s’istòria de un’ossessione comente pro su massaju Raffaele est cussu de nde bogare a foras de trigu sa pàgia, in unu tempus sena machinàrios e s’arribu de una trìula a motore podiat èssere saludadu comente su passàgiu de sa nae Rex”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Cultura

Fiat su 8 de cabudanni 1981 e “Legarsi alla montagna” sa prima òpera de arte relatzionale de Itàlia. Sa fèmina chi aiat progetadu e...

Cultura

Chie apat bisitadu sa Sardigna de seguru at notadu chi s’ìsula tenet una culturagastronòmica rica e variada. Pro chie ancora no apat tentu s’ocasione...

Cultura

S’Inferru de Dante Alighieri torrat a bìvere in s’iscuriu de su padente de Seui. Sa note de mèrcuris su 10 de austu un’ispetàculu at...

Atualidade

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018