Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

S’istòria de Fiammetta e de su Casteddu

De s’istòria de Fiammetta, sa pitzinna de orìgine sarda chi faghiat letzione a distàntzia dae is montes de sa Val Di Sole mentras su babbu acudiat su bestiàmene, nd’ant faeddadu medas giornales de totu su mundu. Pro custu su Casteddu, chi in su Trentinu ddoe est istadu medas bias in ritiru istadiale, at detzìdidu de regalare a sa pitzinna sa màllia personalizada de s’iscuadra.

Cun custu gestu is ruju-blu at bòlidu fàghere devènnere sa pitzinnedda “sìmbulu de resistèntzia: un’esèmpiu pro totus is chi, in custu perìodu gasi difìtzile, s’adatant a is tzircustàntzias e càstiant cun isperu bonu a su tempus benidore. Pròpiu comente su Casteddu, chi in s’istòria longa sua, in is bonas e in is malas, semper giogadu cun praghere e poderadu artu s’ispìritu de iscuadra“. Mancant prus pagu de bator partidas a s’agabbu de su campionadu, e su Casteddu est in fundu a sa classìfica, cun unu puntu in prus de su Benevento, a una chida de s’iscontru diretu.

Is casteddajos ant a giogare sa partida de sa sarvesa domìniga in s’istàdiu Vigorito. Ma non sunt sardos e campanos ebbia chi sunt gherrende pro abarrare in Sèrie A, difatis ddoe est fintzas su Torino cun unu puntu de mancu dae is ruju-blu, ma cun duas partidas de giogare: una fàtzile cun su Parma e s’àtera cun medas dudas chi dipendent dae is obietivos de s’aversària, sa Lazio, su 18 de maju. Nimancu su Spezia est segura segura: tenet duos puntos in prus de su Casteddu, ma depet giogare duas partidas difìtziles cun Napoli e Torino. Posca ddoe est sa Fiorentina, cun tres puntos in prus de su Casteddu. Ma in su turnu imbeniente afrontat sa Lazio, chi podet galu puntare a sa Champions.

“Dae immoe finas a s’agabbu de su campionadu – at naradu s’allenadore Semplici a pustis de su puntu conchistadu a s’ùrtimu minutu contra su Napoli gràtzias a su gol Nandez — nos abetant totu partidas de importu, e est una cosa bona su de èssere torrados in cursa. Sa gara de Benevento diat pòdere èssere, si non sa partida detzisiva, sende diant mancare galu tres partidas, una tra is prus importante de seguru. Devimus sighire in cust’àndala”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...