Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Acabada sa polèmica is turistas podent intrare in Sardigna Segundu s'assessore a sa sanidade Mario Nieddu sa Sardigna est pronta a acollire is turistas pro totu s'istade. Ma non sunt mancados is murrùngios.

A urtimera, pro chie bolet arribbare in Sardigna, dae oe su 3 de mese de làmpadas no ant a serbire passaportos sanitàrios o autorizatziones: at a bastare isceti un’autotzertificatzione. Est su chi previdet s’ordinàntzia de su guvernadore Christian Solinas.

Segundu s’amministratzione regionale su documentu si podet compilare in lìnia in su situ de sa Regione prima e a pustis de sa partèntzia, opuru imprende s’aplicatzione ‘Sardigna Segura‘ (chi però no est galu presente in Apple Store e Play Store). Una còpia de sa retzida de sa registratzione at a dèpere èssere unida a sa carta de imbarcu e a su documentu de identidade.

“Sa registratzione – si leghet in s’ordinàntzia – est obligatòria pro totus is chi si cherent imbarcare in is lìnias aèreas o marìtimas pro sa Sardigna”. No est importante dae in ue arribant is turistas: su fine ùrtimu est su de compidare is intradas e is permanèntzias in totu su territòriu regionale.

Pro is primas dies però, is turistas chi apant giai rechertu e otentu s’autorizatzione prevìdida dae is ordinàntzias pretzedentes podent impreare cussa etotu.

A s’arribu in is portos e in is aeroportos sardos, totus is biagiadores ant a fàghere sa misuratzione de sa temperadura, chi non podet èssere prus arta de 37,5 grados, e ant a dèpere compilare un’ischeda sanitària “pro sa chirca de possìbiles infetziones pregressas cun su coronavirus, donende fintzas su cunsensu issoro pro s’indàgine epidemiològica regionale”.

Segundu s’assessore a sa sanidade Mario Nieddu, sa Sardigna est pronta a acollire is turistas pro totu s’istade. “Est craru chi faghimus is contos cun una màchina chi at traballadu cun unu millione e mesu de abitantes ebbia e non est fata pro aguantare s’arribu de milliones de pesonas. At a èssere una proa tosta si is contàgios diat dèpere aumentare, pro ite a dolu mannu is istruturas nostras sunt is chi sunt e prus de cussu tantu non podent èssere ativadas, mescamente in pagu tempus”.

Ma non sunt mancados is murrùngios. “Chidas de noas contradditòrias – at iscritu Massimo Zedda, cussigeri regionale de is Progressistas – bonas solu pro creare trèulu tra turistas e operadores, de polèmicas fatas pro de badas, petzi pro otènnere visibilidade. Ma su resurtadu est custu: unu mòdulu de compilare e un’aplicatzione de iscarrigare, si si bolet, ma semper chi si s’agatet, pro ite pro s’ora no est disponìbile”.

“In su mentres – sighit Zedda – dae sa Regione no est lòmpidu mancu un’agiudu a is Comunos o un’inditu a is istruturas turìsticas. Sìndigos e impresas de su setore pediant, e cun issos ddu pedìamus nois puru, unu cunfrontu costrutivu a pitzu de custos temas a manera de èssere preparados. Imbetzes – concruit su consigieri de s’opositzione – su presidente at preferidu fàghere a sa sola, e oe semus a custu puntu”.

L.M.

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Unu prèmiu a sa carriera pro is primos 25 annos de atividade a is Balentia, su grupu istòricu de Mòguru.Est istada s’Amministratzione Comunale de...

Passadu presente

Sighende·bi·la cun sa ventana italiana aberta sos artìculos colados (faeddende de sas sotziedades segretas e de sos istados pre-unitàrios controllados dae s’Àustria o alleados...

Cultura

In ocasione de sa Die de sa Sardigna, su cantautore catalanu Adrià Mor e s’arrepadori casteddaju Dr. Drer ant publicadu Su filu ispinadu, una...

Atualidade

Su museu de Orane tzèlebrat Antine Nivola e New York, sa segunda domo de s’artista sardu. Ddu faghet cun una mustra dae su tìtulu “Dallo Showroom Olivetti alla Città incredibile” giai aberta dae...