Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Sa Scena, in lìnia unu giornale de mùsica alternativa sarda

Su progetu Sa Scena, a bator annos dae sa nàschida sua, devenit una testada giornalìstica, registrada a s’agabbu de su 2021 in su Tribunale de Casteddu, e pùblicat un’annuàriu cartàtzeu “Sa Scena 2021 – Un anno di musica in Sardegna”, cun su mègius de su chi est essidu in su 2021 in su portale sascena.it.
Cun retzensiones, servìtzios, intervistas, ispetziales e partenariados cun importantes cuntzertos sardos, su portale web sascena.it oramai rapresentat unu puntu de riferimentu pro sa mùsica alternativa isulana.

A su progetu, cumentzadu in su 2017, comente Sa Scena Sarda gràtzias a s’idea de Daniele Mei e a su traballu puntuale de Daniela Schirru, at a contare cun prus aficu is esperièntzias sonoras e umanas de sos protagonistas de su movimentu musicale isolanu. Fintzas sa redatzione, coordinada dae Simone La Croce e dae su vitze suo Federico Murzi, at a tènnere un’orgànicu prus ricu e una dimensione prus istruturada.
«Sa Scena est una realidade consolidada in su panorama musicale sardu, – at naradu La Croce – in s’ùrtimu annu su portale at tentu prus de 60.000 visualizatziones, sinnu chi su progetu funtzionat e rispondet a unu bisòngiu de informatzione. Amus a afortiare su traballu fatu fintzas a como cun una presèntzia prus manna fintzas foras dae sa rete e sos canales sotziales, sighende a nde preservare, mancari is dificultades, indipendèntzia e onestade intelletuale».

Su diretore responsàbile de sa rivista at a èssere Mauro Piredda, chi dae prus de deghe annos traballat in su mundu de s’editoria: «Su cuotidianu nostru – at naradu Piredda – est a servìtziu de mùsicos e prepostos a sos traballos, e de totu is chi s’impinnant pro su cunsolidamentu de un’iscena sarda forte. B’at cosa de fàghere ogni die e ogni die amus a dare su contributu nostru».

Pro festare su cumintzu de custu cursu nou, s’Assòtziu de Promotzione Sotziale “Sa Scena Sarda” at detzìdidu de publicare su volùmene intituladu “Sa Scena 2021 – Un anno di musica in Sardegna”, un’annuàriu cartàtzeu de prus de dughentas pàginas (càstia sas fotos) cun intervistas, retzensiones e servìtzios in biu, chi incroit s’annu musicale deretu de colare in s’ìsula.

Sa redatzione, formada fintzas de sas pinnas dae Luigi Buccudu, Antonio Canu, Marco Cherchi, Luca Garau, Claudio Loi e Laura Garau, dae sos fotògrafos Stefania Desotgiu e Daniele Fadda e dae s’isvilupadore web Fabio Cancedda, rilantzat sa faina editoriale sua realizende custu traballu de interessu pro sos artistas e pro totu sos prepostos a sos traballos chi ànimant s’iscena locale. E lu faghet cun sa beneditzione de su giornalista Giacomo Serreli, un’autoridade in su campu, autore de s’entziclopedia “Boghes e Sonos”».

In su giassu sascena.it in prus est ativa una pàgina pro sustentare su progetu: cun una pitica lassa s’at a pòdere retirare una còpia de s’annuàriu durante sas presentadas chi s’ant a fàghere in sas chidas imbenientes in sos printzipales tzentros culturales de s’ìsula, opuru segundu sos inditos chi ant a èssere publicadas in su situ e in sas pàginas de sas retes sotziales de sa testada.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018