In s’Universidade de Casteddu ddoe at tretu pro is pipios puru

In Casteddu s’Universidade aberit fintzas a is pipios. Custu est possìbile gràtzias a su progetu de s’asilu nidu, tra is primos in Itàlia, pro is fìgios de is istudiantes de s’Ateneu. Su servìtziu est istadu inchingiadu in sa ruga de Trentinu e at a pòdere acasagiare finas a 14 pipios, bator dae is 3 a is 12 meses, e 10 tra is 13 e is 36 meses.

S’asilu faghet parte de su progetu “Tessera baby” cumentzadu in s’annu acadèmicu 2014-2015 cun s’ativatzione de is parchègios riservados a is istudiantes gràidas, s’atzessu a is “aposentos rosa”, s’atzessu riservadu a is servìtzios de segreteria, sa possibilidade de sighire cursos a distàntzia e de cunsertare cun is dotzentes s’oràriu de is esàmenes.

In su 2018 a su progetu s’est agiuntu su “Spazio bambino ludoteca”, unu servìtziu de acasàgiu destinadu a is fìgios de is istudiantes titulares de sa “tessera baby” e de su personale universitàriu, chi cunsentit de afidare is pipios a su personale ispetzializadu.

“Cherimus chi is pitzocas nostras potzant istudiare sena oriolos, sena rinuntziare a s’idea de si pesare una famìlia– ispiegat sa retore Del Zompo -. Custa est a beru un’initziativa de totu s’Ateneu, totus dd’ant cumpartzida finas a sa fine. Pro sustentare is famìlias serbint servìtzios, chi a dolu mannu non bi sunt prus: cun custa initziativa amus detzìdidu de andare in custa diretzione. So cuntenta de acabbare su mandadu cun un’ateneu chi permitit a is istudiantes e a totus cussos chi traballant a s’Universidade de sighire a fàghere su traballu issoro sena dèpere rinuntziare a nudda”.

“Cumplimentos a s’ateneu de Casteddu pro custa initziativa noa – is paràulas de Rita Dedola, assessora a is Polìticas universitàrias-. Un’istrutura chi donat oportunidades noas fintzas a is tzitadinos e s’agiunghet a is chi giai esistint”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*