Sa cursa a su vatzinu in Sardigna? Pro immoe est canzolende meda

Sighit sa batalla de sa Sardigna contra s’epidèmia de su virus Corona e sighit fintzas sa campagna de vatzinatzione.

Bene meda, tando.

E imbetzes nono, pro ite is operatziones sunt canzolende meda: cun su 17,2% de is doses de vatzinu anti-Covid giai donadas a su personale sanitàriu in is ispidales, sa Sardigna est s’ùrtima tra is regiones italianas in sa cursa a s’immunizatzione.

dati vaccinazioni sardegna italia
Sa cursa a su vatzinu. Datu aggiornadu 00.36 de su 6 de ghennàrgiu 2021

Ma calicuna cosa est movende∙si: dae martis sunt istados abertos puntos noos pro fàghere su vatzinu in S’Alighera e in Casteddu, in is ispidales Santìssima Trinidade e in su Marino. A pustis ant a èssere ativados is puntos pro sa somministratzione de su vatzinu in Terranoa, in Tàtari, posca in Nùgoro, Aristanis, Carbònia e Otieri.

Ma proite s’Ìsula est a custu puntu? Dd’at ispiegadu s’assessore de sa Sanidade Mario Nieddu. “Semus istados s’ùrtima Regione de Itàlia a retzire is vatzinos — at naradu a s’Ansa — chi sunt arribbados su 31 de nadale. Ddoe aiat dies de festa in mesu e non podìamus fàghere miràculos”. Ma segundu Nieddu “amus a recuperare su tempus pèrdidu ativende prus puntos, ma” – regordat -, “no est una gara”.

De su matessi argumentu: 📸 Fotografias chi ant a abarrare in s’istòria

De custa versione no est de acòrdiu s’opositzione. Pro su capu-grupu de su Partidu Democràticu Gianfranco Ganau, difatis, “unu monitoràgiu sanitàriu tenet sensu si benit fatu a lestru e pro totu sa populatzione. Prus de unu mese e mesu a oe aìamus sollitzitadu a sa Regione un’interventu pro predispònnere s’organizatzione de su vatzinu a s’internu de sa Sardigna. S’apellu nostru no est istadu iscurtadu e immoe is tzitadinos sardos nde pagant is cunsighèntzias”.

Pro su guvernadore Solinas, a s’imbesse, sa campagna “Sardi e sicuri” rapresentat “un’atzione de importu pro parare fronte a su virus, cun sa punna de truncare sa cadena de is cundiduras e reduire sa tzirculatzione virale. Sa partetzipatzione a sa campagna de controllu aparitzada dae sa regione – at agiuntu Solinas – est un’atu de solidariedade e responsabilidade e so seguru chi is sardos no ant a fàghere mancare s’adesione issoro”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*