S’Alighera, unu terrenu sarvadu dae su maistru Abbado divenit unu parcu naturalìsticu

Unu cantu de sa costa aligheresa sarvada dae su fàbbricu de albergos e istruturas turìsticas gràtzias a su maistru de orchestra Claudio Abbado e chi immoe at a fàghere parte de unu progetu pro avalorare sa bellesa de unu de is cugiones prus bellos de su nord-ovest de sa Sardigna. Est custa sa punna de s’acòrdiu tra sa famìlia Abbado e Legambiente, cun sa firma de unu comodadu de impreu gratùitu de su terrenu a duos passos dae is marinas de “Le Bombarde” e de su “Lazzaretto”.

Trinta annos a oe su maistru Abbado aiat achistadu unu terrenu chi fiat cunsideradu una discàrriga. Cambiada sa destinatzione de impreu, s’àrea fiat istada interessada dae unu progetu mannu de bonìfica: a pustis de àere illetzidu su logu, Abbado aiat postu 9.000 matas, ripristinende in custu modu s’ambiente. In is annos, difatis, su terrenu dae muntonàrgiu s’est furriadu a prenda naturalìstica tutelada e amparada pro more de su balore ambientale importante suo, e immoe faghet parte de su su Parcu regionale naturale de Portu Conte.

A pustis de sa morte de su diretore de orchestra in su 2014, sa famìlia sua at afidadu a Legambiente oto ètaros de gestire pro progetos de àmbitu ambientale e culturale-sientìficu, in su respetu de is normativas prevìdidas dae su Ppr e de is disponimentos de su Parcu regionale naturale de Portu Conte.

“Ambiente e cultura sunt de importu mannu pro una sotziedade sana” ant naradu a is giornalistas Alessandra e Francesca Abbado. “Is duas passiones mannas de Claudio sunt istadas sa mùsica e sa natura: issu matessi costumaiat a nàrrere chi si no esseret istadu musitzista diat àere fatu su giardineri”.

“Nois oe cherimus tzelebrare e sighire su remenu suo: su terrenu de S’Alighera rapresentat unu logu in ue sa tutela de sa natura est realidade, e in is manos de Legambiente semus seguros chi at a pòdere èssere fintzas unu logu de addòbiu, de chirca e de annestru”.

A programmare is fainas at a èssere unu Comitadu formadu dae is rapresentantes de sa famìlia Abbado e is tzìrculos de Legambiente de S’Alighera e Tàtari. Tra is tareas de s’acòrdiu, s’acumprimentu de initziativas educativas, de chirca, de tutela e promotzione de s’ambiente, cara a su territòriu e a sa comunidade locale.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*