Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

S’aventura de Loredana e Francesca: un’escursione de baranta dies in su Sulcis

Si narat “Inviate speciali lungo il cammino minerario di Santa Barbara” e est unu progetu de Loredana Lai e Francesca Mocco, duas ghias ambientales escursionìsticas nàschidas in su territòriu, chi in su 2020, in prena pandemia, ant fundadu su màrchiu Janas Escursioni.

Oe, su 7 de abrile, is duas ghias ambientales ant inghitzare un’aventura noa. Ant a mòvere a pee dae Igrèsias e ant a cumentzare un’escursione longa 40 dies in su territòriu de su Sulcis Igresiente Guspinesu, fatu de su caminu mineràriu de Santa Bàrbara: 500 chilòmetros de percursu partzidu in 30 tapas.

Durante su caminu fatu fatu de is bellesas naturalìsticas de su Sulcis, Loredana e Francesca ant a documentare in is pàginas issoro de Instagram, Facebook e YouTube is addòbios chi ant a fàghere ogna die. “Sa filosofia de su progetu est sa de fàghere connòschere unu territòriu ricu de istòria acapiada a su passadu mineràriu – narant is duas ‘Janas’ – ma fintzas esperièntzias imprenditoriales balitòrias ligadas a s’acasàgiu, a sa ristoratzione e a sa massaria chi puntant in is tipitzidades locales”.

Francesca Mocco tenet 41 annos e est nàschida in Igrèsias. Giai dae pitzinna amat s’isport, sa natura e connòschere logos noos. A manna s’est apassionada a s’escursionismu, torrentismu, ispeleologia e apicada isportiva. Is passiones suas si sunt furriadas a traballu e a sa coa est divènnida una ghia ambientale escursionìstica a pustis de s’èssere laureada in Iscièntzias polìticas cun indiritzu polìticu sotziale. Pro custu ogni borta chi cun Francesca bisitat unu logu, ddi praghet a aprofundire siat is aspetos naturalìsticos siat cussos sòtziu-culturales.

Loredana Lai tenet 50 annos e est nàschida in Torinu, ma s’est pesada in Gonnesa. Faghet sa ghia ambientale escursionìstica dae un’annu ebbia, a pustis de una carriera professionale chi non teniat nudda de ite bìdere cun su mundu escursionìsticu. S’est laureada in Limbas in s’Universidade de Casteddu, at fatu paritzos biàgios in totu Europa e at bìvidu duos annos in Irlanda acanta at istudiadu sa limba inglesa. Faghet parte de su Sucursu Alpinu e Ispeleològicu de sa Sardigna e pràticat kayak.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Atualidade

Sos tzitadinos de sa Repùblica italiana, cramados a s’espressare pro su rennou de su Parlamentu, ant fatu su sèberu issoro: chie abarrende·si·nche in domo...

Cultura

Sa pinneta de sa mola, agatada in s’iscavu de su 1994 in s’Àrea Archeològica de Scerì-Irbono, tenet una particularidade. Cando proet meda s’abba non...

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...