Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Isport

Solo women run: una cursa isceti pro is fèminas S'oto de su mese de martzu in Casteddu una gara pro sa solidariedade.

At a èssere un’editzione de record cussa chi s’at a tènnere s’oto de su mese de martzu in Casteddu. Sunt giai 13.338 is fèminas iscritas a sa Solo women run 2020, sa cursa ‘rosa’ organizada dae sa 43Ksrl in paris cun s’Apd Miramar  e su Comunu de Casteddu.

Nùmeros chi podent galu crèschere: is iscritziones pro sa cursa difatis sunt belle abertas. A su màssimu podent leare parte 20.000 partetzipantes. Cunfirmada sa fòrmula consolidada finas dae su primu annu, cun unu percursu Open non cumpetitivu de belle 4,5 chilometros e unu cumpetitivu Challenge de belle 8,5 chilometros cun classìfica finale.

Partèntzia, arribu e percursu ant a èssere annuntziados in sas chidas chi benint. Sunt medas is grupos iscritos fintzas a como: un’iscuadra at a arribbare da s’Islovènia puru. Numerosos issos assòtzios chi ant tentu sa possibilidade de aviare oramai de meses una campagna de crowdfunding, achirinde sos petorales a tarifa agiudada.

Iscritziones online sighende sos indicos in su giassu de sa manifestatzione (ddu agatais inoghe). Dae su primu de freàrgiu b’at puru sa possibilidade de s’iscrìere su tzentru cumertziale Sa Plaia. Custos is oràrios e isdies: Finas a su 1 martzu: dae lunis a chenàbura dae is 11 a is 14 e dae is 17.30 a is 20. Sabadu e domìniga dae is 10 a is 13 e dae is 16 a is 20. Posca dae su 2 a su 7 de martzu totus is dies dae is 10 a is 13 e dae is 14 a is 20.

De lèghere

Cultura

In Aristanis su mese freàrgiu est su mese de sa Sartiglia. Ocannu sa giostra s’at a tènnere domìniga 19 e martis 21 e fràrgiu....

Cultura

Est essidu eris su promo de “Su Pissiafoi”, su curtzumetràgiu de su regista Luca Valdes giradu tra Gàiru noa e Gàiru betza, in Ogiastra....

Cultura

Su Comunu de Altzaghena est chirchende artistas pro torrare a fàghere s’installatzione subra de s’iscalinada de Santa Lughia, ispirende·si a su tema de sa...

Cultura

Su libru prus famadu de Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri, dae oe s’at a pòdere lèghere fintzas in catalanu. Difatis, s’òpera de s’iscritore...