Su Casteddu nche arruet in Verona e immoe Lopez arriscat sa panca Partida lègia contra a su Verona chi binchet 1 a 0. Is àteras iscuadras dae suta sunt semper prus perigulosas

Un’àtera pèrdida pro su Casteddu, s’ùrtima de tres, oe in domo de su Verona. Sos iscaligeros ant fatu unu gol, cun Romulo in su primu tempus, e custu est bastadu pro nde si pigare tres puntos in sa classìfica. In realidade is meris de domo aiat podidu binchere cun nd’unu resurtu prus mannu puru: siat pro ite in su segundu tempus unu gol d’ant fatu diaderus, posca annulladu dae su Var, siat pro ite ant giogadu meda mègius de su Casteddu.  S’iscuadra de mister Lopez pariat sena de gana, is giogadores arribaìant a sa boccia a pustis de sos aversàrios e in totugantu su Casteddu no at mustradu un’idea crara de comente bolet giogare.

Immoe sa classìfica est lègia: su Crotone at binchidu, sa Spal at pigadu unu puntu e su matessi Verona cun is tres puntos de oe est a chimbe dae su Casteddu. Lègiu puru cussu chi pertocat a mister Diego Lopez: s’umbra de Rastelli, ascurtande a sas indiscretziones, paret semper prus serente.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*