Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Pellìculas sardas chi tocat a bìdere / parte 2

Nos semus abbigiados chi pro contare s’ìsula nostra cun su tzìnema “made in Sardigna” non bastat petzi un’artìculu. Duncas amus ammaniadu pro bois una segunda parte, un’àteru elencu pro sighire a cumprèndere canta Sardigna si resesset a iscobèrrere gràtzias a una pellìcula.

Sonetàula – de Salvatore Mereu

Sonetàula est unu pastore chi creschet fìgiu de padente, cun sas figuras lughentes de su mannoi e de tziu Giobatta. A degheoto annos Sonetàula reagit a un’afrontu de un’òmine, sèberat sa latitàntzia e divenit bandidu: assaltos istradales, assassinos, vida in su monte, timoria, soledade… e sa vindita subra de s’òmine chi aiat curpadu su babbu de unu delitu non cummìtidu.

Padre Padronede Paolo e Vittorio Taviani

Gavino, unu pipiu sardu, diat istudiare de gana bona, ma a ses annos su babbu giai lu bogat dae s’iscola pro fàghere su pastore. Cun unu soprusu a pustis de s’àteru, Gavino creschet. Andat militare e cumintzat a lèghere. Agiuadu dae un’amigu, resesset a si fàghere una cultura. Ma su chertu cun su babbu sighit. Su film est istadu premiadu a su Fèstival de Cannes, at bintu unu prèmiu a su Nastro d’Argento, at bintu unu prèmiu a su David de Donatello.

La stoffa dei sogni – De Gianfranco Cabiddu

Nàufragos subra de s’ìsula de s’Asinara, bator atores ponent in iscena “La tempesta” de Shakespeare cun s’agiudu de bator camorristas chi chircant de isfugire a s’arrestu. Su film est ispiradu a “S’arte de sa cummèdia” de Eduardo e a sa tradutzione in napuletanu chi su grandu atore e commediògrafu aiat fatu.

Arcipelaghi – De Giovanni Columbu

A Nùgoro benit dibàtidu unu protzessu. Unu pipiu de 14 annos benit acusadu de s’ochisura de unu àteru giòvanu meda, Giosuè, ochidu pro àere bidu calicuna cosa chi non deviat bìdere. Su film faghet bìdere unu cuadru de una terra particulare comente a sa Sardigna, ue sos raportos sunt difìtziles e bisòngiat semper fàghere sos contos cun una tzerta cultura chi rendet totu complicadu, cumintza·nde dae su legìtimu bisòngiu de giustìtzia chi ànimat sa gente.

L’uomo che comprò la luna – De Paolo Zucca

S’òmine chi aiat comporadu sa luna est una cummèdia “ètnica” cun cale Gavino si devet cunfrontare. A sa regia b’at Paolo Zucca, a su suo segundu longu metràgiu a pustis de S’àrbitru. A s’iscenegiadura b’at Geppi Cucciari e Barbara Alberti. Paris ant aprontadu una trama chi est giustu definire “dae sa luna”.

A.D (Sighit)


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...