Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Immoe fintzas su Comunu de Casteddu chistionat su sardu Sa prima borta pro s'isportellu linguìsticu in sa tzitade prus manna de sa Sardigna

In Casteddu at abertu su Sportellu metropolitanu de limba e cultura sarda “Totus impari po su sardu”, finantziadu dae sa Regione pro s’amparu de is minorias linguìsticas. Inoghe publicamus sa nota de imprenta chi at imbiadu su Comunu de Casteddu. 

“Su sportellu est a incuru de sa Tzitadi Metropolitana de Casteddu, in calidadi de enti cabufila, e de is Comunus de Casteddu, Quartu Sant’Aleni, Ceraxius, Assèmini, Cabuderra, Sestu, Pauli, Sìnnia, Quartùciu, Dèximu Mannu, Su Masu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Uda, Santu Perdu.

Sa lìngua est unu marcadori forti de is caràtiris identitàrius e in is atzionis de s’amministratzioni comunali est de interessu tzentrali, po portari a innantis fainas de interventu chi siant acapiadas a is fundamentus de s’autonomia cuncreta e de sa spetzifitzidadi de is sardus.

Gràtzias a is fainas de su sportellu s’at a pòdiri fueddari cun su pùbbricu in lìngua sarda, agiudari is atividadis de is assembleas amministrativas e cunsiliaris e traballari cun entis, iscolas e assòtzius po ammanniari s’interessu e sa connoscèntzia de sa lìngua sarda.

Su sportellu linguìsticu, in prus, at a traballari po sa formatzioni linguìstica e at a fàiri atividadis de animatzioni culturali locali, furriaduras de àutus amministrativus in lìngua sarda e atividadi de comunicatzioni cun su pùbblicu.

Su servìtziu at a traballari in smart working fintzas a candu non ant a torrari a abèrriri a su pùbbricu is bibliotecas de su Sistema Bibliotecàriu Tzitadinu:

  • lunis a mangianu, de is 9 a is 13;
    cenàbura a meria, de is 14 a is 19,30.

Is atividadis ant a èssiri pubbricadas in su situ de su Comunu de Casteddu e in sa pàgina Facebook de s’Archìviu Stòricu de sa Biblioteca de Casteddu”.

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Unu prèmiu a sa carriera pro is primos 25 annos de atividade a is Balentia, su grupu istòricu de Mòguru.Est istada s’Amministratzione Comunale de...

Passadu presente

Sighende·bi·la cun sa ventana italiana aberta sos artìculos colados (faeddende de sas sotziedades segretas e de sos istados pre-unitàrios controllados dae s’Àustria o alleados...

Cultura

In ocasione de sa Die de sa Sardigna, su cantautore catalanu Adrià Mor e s’arrepadori casteddaju Dr. Drer ant publicadu Su filu ispinadu, una...

Atualidade

Su museu de Orane tzèlebrat Antine Nivola e New York, sa segunda domo de s’artista sardu. Ddu faghet cun una mustra dae su tìtulu “Dallo Showroom Olivetti alla Città incredibile” giai aberta dae...