Immoe fintzas su Comunu de Casteddu chistionat su sardu Sa prima borta pro s'isportellu linguìsticu in sa tzitade prus manna de sa Sardigna

In Casteddu at abertu su Sportellu metropolitanu de limba e cultura sarda “Totus impari po su sardu”, finantziadu dae sa Regione pro s’amparu de is minorias linguìsticas. Inoghe publicamus sa nota de imprenta chi at imbiadu su Comunu de Casteddu. 

“Su sportellu est a incuru de sa Tzitadi Metropolitana de Casteddu, in calidadi de enti cabufila, e de is Comunus de Casteddu, Quartu Sant’Aleni, Ceraxius, Assèmini, Cabuderra, Sestu, Pauli, Sìnnia, Quartùciu, Dèximu Mannu, Su Masu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Uda, Santu Perdu.

Sa lìngua est unu marcadori forti de is caràtiris identitàrius e in is atzionis de s’amministratzioni comunali est de interessu tzentrali, po portari a innantis fainas de interventu chi siant acapiadas a is fundamentus de s’autonomia cuncreta e de sa spetzifitzidadi de is sardus.

Gràtzias a is fainas de su sportellu s’at a pòdiri fueddari cun su pùbbricu in lìngua sarda, agiudari is atividadis de is assembleas amministrativas e cunsiliaris e traballari cun entis, iscolas e assòtzius po ammanniari s’interessu e sa connoscèntzia de sa lìngua sarda.

Su sportellu linguìsticu, in prus, at a traballari po sa formatzioni linguìstica e at a fàiri atividadis de animatzioni culturali locali, furriaduras de àutus amministrativus in lìngua sarda e atividadi de comunicatzioni cun su pùbblicu.

Su servìtziu at a traballari in smart working fintzas a candu non ant a torrari a abèrriri a su pùbbricu is bibliotecas de su Sistema Bibliotecàriu Tzitadinu:

  • lunis a mangianu, de is 9 a is 13;
    cenàbura a meria, de is 14 a is 19,30.

Is atividadis ant a èssiri pubbricadas in su situ de su Comunu de Casteddu e in sa pàgina Facebook de s’Archìviu Stòricu de sa Biblioteca de Casteddu”.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*