Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

In Cuartu sa biblioteca de sas minorias linguìsticas pro pònnere su sardu in primu pianu

Est cumentzadu dae unas cantas dies su progetu “Su sardu in Cuartu – laboratòriu linguìsticu pro sa tzitade” gestidu dae s’assòtziu culturale Sa Bertula Antiga e finantziadu cun 190 mìgia èuros, pro duas annualidades, dae sa lege istatale 482/99.

Sa punna de s’initziativa est sa de torrare a pònnere in primu pianu sa chistione de sa limba sarda in tzitade pro mèdiu de sa valorizatzione de sa Biblioteca de sas Minorias Linguìsticas in s’ex Cunventu de Sant’Agata de Cuartu Sant’Aleni. Su progetu previdit s’abertura de un’Isportellu Linguìsticu e cursos de limba sarda, presentadas de libros, assètiu de sa biblioteca, consulèntzia a sos assòtzios e istitutziones iscolàsticas, cunvegnos internatzionales, collaboratziones cun s’iscola de sos poetas a bolu de su logu.

Pròpiu in sa biblioteca de s’ex Cunventu de sos Caputzinos at a èssere abertu dae su lunis a su sàbadu, a mangianu e a merie, un’isportellu linguìsticu, gestidu sos operadores de isportellu sunt su Dot. Sarigu Salvatore e su Dot. Biolla Alessandro chi s’ant a ocupare de retzire e dare informatziones a su pùblicu in limba sarda pro mesu de sas tecnologias noas, fainas de promotzione linguìstica, realizatzione de unu ditzionàriu/glossàriu giurìdicu – amministrativu – normativu; promotzione de su territòriu a traessu de sos ufìtzios turìsticos, creatzione de ispàtzios sotziales in sa retza.

Pro su chi pertocat sas fainas de formatzione in limba sarda, sos cursos de formatzione in limba sarda ant a èssere bator, de I° e II° livellu, cadaunu de 30 oras. Duos cursos ant a ant a cumentzare intro sos primos meses de su 2022 e sos àteros duos in sos ùrtimos meses de su 2022.

Sas fainas culturales, imbetzes, s’ant a fàghere mescamente in sos aposentos de sa biblioteca comunale e previdint s’organizatzione de eventos de promotzione, connoschimentu e ispàinude sa limba sarda pro mèdiu de presentadas de libros sardos e de àteras limbas minoritàrias, cunvegnos internatzionales subra sas limbas minoritàrias, fainas lùdicas pro sos pipios e piseddos.

De signalare pro su 26 de freàrgiu, Die europea de sa limba, s’organizatzione de unu cunvegnu natzionale subra de sa chistione de sas minorias linguìsticas de sa Repùblica in presèntzia de sos majores espertos italianos.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018