Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Virus Corona, torrat a s’artziare su Rt in Sardigna. Sos sìndigos a sa gente: “Vatzinade•bos”

Sa Sardigna tenet unu Rt a 1.12, su pesu prus artu in Itàlia (33,2%) in su perìodu dae su 9 a su 15 de trìulas. Dd’at rilevadu s’Iss-ministeru de sa Salude.

Custa chida, paris cun sa Sardigna, sunt chimbe sas regiones e provìntzias autònomas cun unu balore de Rt prus artu de 1 (Abrutzu, Campània, Ligùria, Provìntzia Autònoma de Boltzanu, Vènetu). Su balore prus artu est in Abrutzu, cun unu Rt de 1.21. Sunt, imbetzes, Sardigna, Sitzìlia e Vènetu sas tres Regiones cun su pesu prus artu. Toscana, Sitzìlia e Ligùria tenent imbetzes sos datos prus elevados pro s’ocupatzione de sas terapias intensivas cun 3,4%, 3,1%, 2,8%, mentras sa Sardigna est in de su 0,5%.

In contu de vatzinatziones, sunt istadas 18.717 sas persones vatzinadas eris in s’Ìsula: 4.728 ant retzidu sa primu dose, 13.989 sa de duas. In prus, sunt arribbadas a Sardigna àteras 53 mìgia doses de su vatzinu Pfizer.

Custu non bastat a firmare sa timoria pro su contàgiu de su virus Corona. In Nùgoro finas a unas deghe dies a oe non si registraiant persones positivas a su Covid, eris, imbetzes, 13 sunt istada postas in cuarantena. Sos nùmeros duncas creschent fintzas in su capulogu e, segundu su sìndigu Andrea Soddu, “mancari non siat galu su momentu de adotare provedimentos, tocat a si subènnere chi su virus est ancora presente e devimus sighire a tènnere cuidadu”.

Su sìndigu at sotadu sa populatzione a fàghere su vatzinu, “chi rapresentat su trastu prus ùtile pro parare fronte a sa pandemia. Est pretzisu a si pònnere mascheredda cando est cunsigiada, e evitare ammuntonamentos a s’abertu puru”.
“Devimus evitare — sighit Soddu — s’arriscu de sa de bator undadas, comente est giai acontessende in àteros logos de su mundu. Semus in pensamentu pro sa mancàmtzia de controllos in sos portos e aeroportos de sa Sardigna pro chie intrat sena perunu tampone, autotzertificatzione o passaportu birde. Tocat chi sa Regione torret a fàghere totus sos controllos pro non bìdere torra unu film giai bidu”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...