Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Passadu presente

Su Termidoru, su Diretòriu e s’utopia aguale de Babeuf

Su de connòschere is nòmenes de is meses republicanos non depet èssere isceti un’iscioru de sièntzia istòrico-terminològica ma una netzessidade cuntzetuale funduda pro non nos nch’istesiare meda dae is acontèssidas de su perìodu rivolutzionàriu de sa Frantza de tando.

Su de termidoru no inditat petzi cussu arcu de tempus chi brotaiat in argiolas e chi aberiat is ghennas a su de frutidoru a pustis de mesaustu. Su mese de termidoru de su 1794 est unu capìtulu de istòria chi nos contat de su corfu de istadu de su 9 (o de su 27 de trìulas) contra a Robespierre, protzessadu e isconcadu non pro su Terrore suo ebbia ma finamentas pro more de is polìticas aprontadas in favore de is prus pòberos. Una de is primas mesuras de sa Cunventzione termidoriana, difatis, fuit s’abolitzione de sa Loi de maximum chi poniat unu lìmite màssimu a is prejos. Ma pro iscumproare sa resèssida o mancu de cussa lege ddoe cheret unu passàgiu.

Karl Marx naraiat chi su leader giacobinu bidiat «in sa grandu misèria e in sa grandu richesa un’impèigu a sa democratzia pura». In teoria totu bene, ma s’aplicatzione de su maximum in sa guarnissa de una rivolutzione chi, tando, burghesa ebbia podiat èssere, non deit is resurtos isperados pro is ùrtimos.

Is de sa«grandu richesa» burghesa sighiant a èssere is ùnicos benefitziàrios de sa rivolutzione. Ma pro collire meda de prus tocaiat a nche bogare de su totu s’impèigu giacobinu e sas leges suas. Sa Repùblica diretoriale dd’istitueint s’annu a pustis aprontende Costitutzione noa (sa de su de Tres annos, de màdrighe liberale) e ispainende unu terrore nou.
Su caminu fiat oramai sestadu e s’ùrtima trèmida rivolutzionària, contra a una reatzione semper prus marcada, dda doneint is Aguales de François-Noël Babeuf (mègius connotu che a Gracchus), su 1796.

Ite naraiant is congiurados? Naraiant chi «sa rivolutzione frantzesa est petzi s’istèrrida de un’àtera rivolutzione, meda prus manna, meda prus solenne e chi at a èssere s’ùrtima». Naraiant chi su pòpulu aiat catzigadu «is carenas de is rees e de is preìderos» e chi su matessi deviat sutzèdere contra a is «tirannos noos». «Non prus propiedade privada de sa terra – naraiant – ma gosu comunu de is frutos suos». Su bene comunu, duncas.

Sa Repùblica de is Aguales fiat su cuntzetu chi serraiat su manifestu issoro e chi paret su matessi, mancari in versos, chi agatamus in sa Mundana cummèdia de Bore Pòddighe. Ma finamentas in is bisos de Pepinu Mereu («Senza distinziones curiales / devimus esser, fizzos de un’insigna, / liberos, rispettados, uguales») chi ocannu faghet sos 150 dae sa nàschida.

Sa congiura de Babeuf a neddue crompeit. Is Aguales arribeint tropu a tardu, ca oramai non fiat possìbile a torrare alenu a unu movimentu istracu dae is acontèssidas intre gherras e rivolutzione e semper prus oprimidu. Ma arribeint finamentas tropu chitzo ca is cunditziones materiales pro una sotziedade priva de classes si deviant galu evòlvere in intro de su capitalismu (sighit)


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...