Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Passadu presente

Su Termidoru, su Diretòriu e s’utopia aguale de Babeuf

Su de connòschere is nòmenes de is meses republicanos non depet èssere isceti un’iscioru de sièntzia istòrico-terminològica ma una netzessidade cuntzetuale funduda pro non nos nch’istesiare meda dae is acontèssidas de su perìodu rivolutzionàriu de sa Frantza de tando.

Su de termidoru no inditat petzi cussu arcu de tempus chi brotaiat in argiolas e chi aberiat is ghennas a su de frutidoru a pustis de mesaustu. Su mese de termidoru de su 1794 est unu capìtulu de istòria chi nos contat de su corfu de istadu de su 9 (o de su 27 de trìulas) contra a Robespierre, protzessadu e isconcadu non pro su Terrore suo ebbia ma finamentas pro more de is polìticas aprontadas in favore de is prus pòberos. Una de is primas mesuras de sa Cunventzione termidoriana, difatis, fuit s’abolitzione de sa Loi de maximum chi poniat unu lìmite màssimu a is prejos. Ma pro iscumproare sa resèssida o mancu de cussa lege ddoe cheret unu passàgiu.

Karl Marx naraiat chi su leader giacobinu bidiat «in sa grandu misèria e in sa grandu richesa un’impèigu a sa democratzia pura». In teoria totu bene, ma s’aplicatzione de su maximum in sa guarnissa de una rivolutzione chi, tando, burghesa ebbia podiat èssere, non deit is resurtos isperados pro is ùrtimos.

Is de sa«grandu richesa» burghesa sighiant a èssere is ùnicos benefitziàrios de sa rivolutzione. Ma pro collire meda de prus tocaiat a nche bogare de su totu s’impèigu giacobinu e sas leges suas. Sa Repùblica diretoriale dd’istitueint s’annu a pustis aprontende Costitutzione noa (sa de su de Tres annos, de màdrighe liberale) e ispainende unu terrore nou.
Su caminu fiat oramai sestadu e s’ùrtima trèmida rivolutzionària, contra a una reatzione semper prus marcada, dda doneint is Aguales de François-Noël Babeuf (mègius connotu che a Gracchus), su 1796.

Ite naraiant is congiurados? Naraiant chi «sa rivolutzione frantzesa est petzi s’istèrrida de un’àtera rivolutzione, meda prus manna, meda prus solenne e chi at a èssere s’ùrtima». Naraiant chi su pòpulu aiat catzigadu «is carenas de is rees e de is preìderos» e chi su matessi deviat sutzèdere contra a is «tirannos noos». «Non prus propiedade privada de sa terra – naraiant – ma gosu comunu de is frutos suos». Su bene comunu, duncas.

Sa Repùblica de is Aguales fiat su cuntzetu chi serraiat su manifestu issoro e chi paret su matessi, mancari in versos, chi agatamus in sa Mundana cummèdia de Bore Pòddighe. Ma finamentas in is bisos de Pepinu Mereu («Senza distinziones curiales / devimus esser, fizzos de un’insigna, / liberos, rispettados, uguales») chi ocannu faghet sos 150 dae sa nàschida.

Sa congiura de Babeuf a neddue crompeit. Is Aguales arribeint tropu a tardu, ca oramai non fiat possìbile a torrare alenu a unu movimentu istracu dae is acontèssidas intre gherras e rivolutzione e semper prus oprimidu. Ma arribeint finamentas tropu chitzo ca is cunditziones materiales pro una sotziedade priva de classes si deviant galu evòlvere in intro de su capitalismu (sighit)


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...