S’esperimentu pro mesurare su sonu de fundu in sa mina de Lùvula

Un’esperimentu pro esecutare càrculos de pretzisione artos meda subra s’interatzione de sas flutuatziones cuantìsticas, chi in fìsica pertocant s’energia de su bòidu, cun sa fortza de gravidade. In su Laboratòriu Sar-Grav de s’ex mina de Sos Enattos de Lùvula est istadu inchingiadu s’esperimentu Archimedes.

Su progetu est frutu de una collaboratzione ghiada dae s’Infn, Istitutu Natzionale de Fìsica Nucleare, a su cale ant a partetzipare sas Universidades de Tàtari, Federicu II de Napoli e Sapienza de Roma, s’European Gravitational Observatory (Ego), s’Istitutu Natzionale de Òtica de su Cnr (Cnr-Ino) e su Tzentru de fìsica teòrica de s’Universidade de Marsìllia.

S’esperimentu at a averguare comente e in cale cantidade s’energia de bòidu de unu campu eletromagnèticu determinat su pesu de un’ogetu. Su progetu at a permìtere fintzas de mesurare su “sonu de fundu” de su situ de Sos Enattos, candidadu a acasagiare s’esperimentu pro sas undas gravitatzionales Einstein Telescope.

“Archimedes at a impreare – ispiegat Enrico Calloni, chircadore Infn de Napoli – una bilantzia sensìbile meda e cun unu bratzu longu 1,4 metros. Su còmpitu de s’aparèchiu at a èssere cussu de mesurare sas variatziones potentziales e infinitesimales de pesu induidas in duos campiones de unu materiale chi tenet sa propiedade de poderare o espèllere energia de bòidu cando sa temperadura sua benit variada “.

S’esperimentu, però, tenet bisòngiu de un’ambiente silentziosu meda meda, acanta sos fatores esternos de natura sìsmica no influentzent sa càrculu. “Su ruolu essentziale de s’Infn, in sa collaboratzione cun Archimedes e in su progetu Sar-Grav, dimustrant s’importu istratègicu chi s’istitutu at atribuidu a Sos Enattos”, at ispiegadu Marco Pallavicini, membru de sa Giunta Esecutiva Infn e presidente de su Council de Ego. “Unu progetu chi creimus meda e in su cale cunfirmamus totu su suportu nostru”, agiunghet Giuseppe Fasolino, assessore regionale de sa Programmatzione.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*