Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Die internatzionale de sa limba materna: un’avantzada pro su sardu Dd'at iscrita s'assemblea de sos amministradores locales indipendentistas de sa Sardigna

Su 21 de freàrgiu de cada annu est pro voluntade de sas Natziones Unidas, dae su 1999, sa “Die internatzionale de sa limba materna”. Custa die dd’at seberada s’Onu in ammentu de su 21 freàrgiu 1952, cando sas fortzas de s’òrdine pakistanas aiant ochidu medas istudiantes de s’Universidade de Dacca chi fiant manifestende pro su reconnoschimentu de sa limba issoro, su bengalesu, comente limba ufitziale de su Pàkistan.

Sa Corona de logu, assemblea de sos amministradores locales indipendentistas de Sardigna, in custa die proponet unu atu polìticu a sos sòtzios suos. Cunsìderat difatis prioritàriu a promòvere s’impreu de su sardu, limba materna nostra, in d’onnia ocasione e, in antis de totu, in sas amministratziones pùblicas, chi acumprint unu ruolu de ghia pro sas pròpias comunidades.

Aici proponet s’adotzione in Cussìgiu comunale de una motzione pro sa promotzione de su bilinguismu e s’impreu de su sardu in cada Comunu. Estu cussu chi est sutzedidu in sa munitzipalidade de Pirri. A motzione aprovada:

  1. su presidente de su Consìgiu comunale s’impinnat a faeddare in sardu a s’inghitzu de onni reunione de su consìgiu;

  2. sa Giunta s’impinnat, cun su mèdiu chi cunsiderat prus oportunu (cunventzione cun sas Universidades, ativatzione de Isportellos linguìsticos, àteru), a publicare in s’albu pretòriu istitutzionale sas delìberas de sa Giunta e
    de su Consìgiu in limba sarda e in limba italiana;

  3. su Consìgiu preguntat a sos traballadores de su Comunu de faeddare in sardu cun sos tzitadinos e cun sos collegas de s’ente locale.

“Sa motzione – est iscritu in nd’una nota  de imprenta – ocannu dd’amus presentada in Bòrore, Mamujada, Patada, Pirri, Piaghe, Ruinas, Arresi, Santu Lussurzu, Silanus e Tula, a pustis de dd’aere presentada in su 2019 in sos Consìgios comunales de Bauladu, Gàiru, Mòguru, Aristanis, Pabillonis, Samugheo, Santu Antiogu, Iscanu, Serramanna, Serrenti, Simaba, Simaghis, Terraba, Ùssara Manna e Biddanoa de Forru. In prus Macumere at ativadu su protzedimentu de modìfica de s’istatutu pro nch’insertare s’amparu e sa valorizatzione de sa limba sarda e de su bilinguismu”.

Sa Corona de logu si augurat chi “in su benidore semper prus Comunos sardos si impinnent pro s’impreu de sa limba sarda in sos ufìtzios comunales, in sos atos amministrativos e in sos addòbios ufitziales, contribuende a sa crèschida de una cussèntzia natzionale sarda in su populu e in sas istituziones de s’ìsula”.

Lìgi puru –  Mègius duas limbas imbetze de una sceti: Pirri aproat su bilinguismu

De lèghere

Atualidade

In Casteddu b’at una banda musicale noa. Si mutit “Free Soul Band”, est ùnica in su gènere suo: totu sos cumponentes de su grupu...

Polìtica

In Cuartu, Nùgoro e Portu Turre su tzentru manca eligit is sìndigos, a su tzentru dereta abarrat su rolu de minoràntzia. Est custu su...

Polìtica

At a tocare a abetare su ballotàgiu pro ischire chie at a èssere sìndigu in is tzitades prus mannas acanta s’est votadu domìniga e...

Cultura

S’est concruida sa prima editzione de su primu cuncursu fotogràficu ‘Bellésa’ promòvidu dae su Mibact, su Ministeru pro is benes culturales. Sa punna fiat...