Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Finas Lionora de Arborea in su calendàriu de is fèminas de Europa

eleonora d'arborea lionora

Cun s’intregu de is calendàrios a is dirigentes de is istitutos cumprensivos de Aristanis est istadu aprontadu su progetu pilota europeu “Calendaria 2021, Donne per Europa – Femmes pour s’Europe – Women for Europe”. Su calendàriu est dedicadu a sessanta fèminas famadas de s’Unione europea cun s’iscopu de lis dare visibilidade fitiana in àmbitu continentale. Tra issas, gràtzias a s’adesione de sa Comuna de Aristanis, fintzas Lionora de Arborea.

S’Assessore a sa Cultura Massimiliano Sanna, acumpangiadu dae sa curadora locale de su progetu Stefania Carletti, at intregadu a is dirigentes iscolàsticos Carmensita Feltrin, Tiziana Laconi, Giuseppina Loi, Maria Giovanna Pilloni e Pasqualina Saba is calendàrios chi ant a èssere cumpartzidos in totus is classes de is iscolas segundàrias de su primu gradu de sa tzitade.

Su progetu. Calendària est un’illustratzione a muru dedicada a 60 fèminas de s’UE (2 pro ogni Paisu, 3 pro ogni Paisu fundadore) chi ant lassadu un’arrasta importante. Su calendàriu at a èssere trilìngue: italianu, frantzesu e inglesu. Ogni chida est dedicada a una fèmina.
A cada fèmina est assotziada fintzas una nota biogràfica in curtzu, trilìngue. Su progetu est contivigiadu dae s’Assòtziu Toponomàstica feminile chi durante su perìodu de acorru dèpidu a su Covid, at pinnigadu un’iscuadra de 13 illustradoras, tradutoras e curadoras de is notas biogràficas e de is contos subra totus is 60 fèminas.

Su calendàriu at a èssere postu a disponimentu de is istudiantes a is cales at a èssere ispiegadu su significadu suo. In prus, pro s’8 de martzu s’Assessoradu a sa Cultura e Imparu Pùblicu at a promòvere una cunferèntzia virtuale cun sa presèntzia de is Dirigentes iscolàsticas, de sa Presidente de Toponomàstica feminile Maria Pia Ercolini, de is curadores aristanesos de s’initziativa, de su professore Raimondo Zucca e Stefania Carletti pro s’ufìtziu de progetatzione europea de su Comunu, cun su contributu de s’Assessoradu a is polìticas sotziales e de sa Presidente de sa Cummissione Pares Oportunidade.

A banda Lionora de Arborea, pro s’Itàlia sunt istadas seberadas Ada Rossi (partigiana nàschida in Emilia Romagna, chi at operadu in Lombardia) e Fausta Deshormes La Valle (nàschida in Campània, at operadu in Lazio, chi in su 1977 at fundadu su Servìtziu de Informatzione pro is fèminas in sa Cummissione Europea).


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...