Su donu de is ùrtimos: is detenudos agiudant ispidales e famìlias Dae duos penitentziàrios de s'ìsula, Mamone e Is Arenas, dinari pro chie gherrat contra su coronavirus

A bortas chie tenet pagu donat prus de chie tenet meda. Si podet descrìere aici su chi at fatu unu grupu de persones detènnidas in sa colònia penale de Is Arenas: ant donadu 576 èuros a s’ispidale Santissima Trinità de Casteddu comente agiudu a is mèigos e a totu su personale sanitàriu chi at traballadu in s’apretu de su coronavirus.

Dd’ant fatu ischire is operadores de s’àrea educativa chi ant bòlidu sutaliniare comente s’idea est istada cumpartzida dae setanta persones, belle totu sa populatzione de su càrtzere. Sa regorta de dinari est istada fintzas acumpangiada dae una lìtera iscrita a manu: “Amus detzìdidu de fàghere custa lassa pro agiudare chie sufrit e pro sustentare mèigos e infermieris: nos sentimus in dovere de ddu fàghere pro ite in custu momentu issos sunt in prima lìnia contra sa maladia. Est sa prima borta in sa vida mia — si podet lèghere in sa lìtera – chi no apo festadu su cumpleannu meu, non mi dd’apo sentida pro rispetu de sa populatzione chi sufrit. Oe totu su mundu est gherrende un’ùnicu inimigu e non si depet castiare ne colore ne ratza, ddu depimus gherrare totu paris e èssere unidos”.

No est sa prima bia chi dae is detenudos arribbant agiudos contra su coronavirus. Difatis una pariga de chidas a oe dae su càrtzere de Mamone sunt arribbados a sa Caritas de Nùgoro 2.300 èuros. Dinari regortu dae is cartzerados pro agiudare is pòberos: “In custu tempus nche tenet gente meda chi depet abarrare in domo e non podet traballare, – ant naradu – aici amus detzìdidu de rinuntziare a sa cosa de papare pro una die a sa chida e de dda donare a is famìlias chi tenent bisòngiu”.

Su donu est lòmpidu a sa Caritas chi, cun sa diretora Pietrina Careddu, at torradu gràtzias: “Est unu bellu pagu de dinari, cunsiderende chi in Mamone is detènnidos sunt belle totus istràngios. Est unu gestu chi regordat s’inditu cristianu de agiudare is prus bisongiosos”.

L.M.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*