Sa Sardigna at a pèrdere 10 parlamentares Aprovadu su referendum chi mudat sa Costitutzione italiana. A sa Càmera 400 deputados, a su Senadu 200.

Sardigna comente is àteras regiones de s’Itàlia. Fintzas in s’Ìsula is sardos ant votadu pro segare su nùmeru de is parlamentares chi, pro more de su referendum costitutzionale de domìniga e lunis, dae sa legisladura chi benit ant a colare dae 945 a 600.

Tocat a nàrrere chi is chi ant votadu non sunt istados medas: est andadu a is urnas su 36% ebbia, peus ant fatu isceti is sitzilianos. Ma custu contat pagu, pro ite su referendum non teniat bisòngiu de su quorum de su 50% de is persones cun deretu de votu.

A livellu locale, ant votadu “Eja” mescamente in su sud Sardigna, in ue sa pertzentuale de is cunsensos nche at isciaddidu su 70%, e in s’Aristanesu (69%). Sighit su 67% tra Nùgoro, Ogiastra e Tàtari cun sa Gaddura, mentras su datu prus bassu est cussu de sa Tzitade Metropolitana de Casteddu, de belle su 61%.
Segundu una prima istima, sa Sardigna diat dèpere pèrdere deghe o ùndighi parlamentares. Is senadores diant colare dae oto a chimbe, is deputados dae deghessete a ùndighi o dòighi.

Tando, in totu, is rapresentantes sardos in parlamentu ant èssere bìndighi o de sèighi. Ma custu dd’amus a ischire cun seguresa cando at a èssere aprovada una lege eletorale noa.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*