S’àrea archeològica de Mont’e Prama at a èssere ismanniada

Immoe est ufitziale: est partida sa protzedura chi at a ismanniare s’achisitzione de sos terrinos de Mont’e Prama. Sa Diretzione Generale de su Ministeru difatis at aviadu su protzedimentu pro sa decraratzione de pùblica utilidade, documentu preliminare pro s’espròpriu de sos terrinos chi sunt a inghìriu de s’àrea de iscavu archeològicu.

Custa fase, obligatòria pro su Còdighe urbanu de sos benes culturales e de su paesàgiu, at a rèndere possìbile s’aviu de sa fase sutzessiva de espròpriu. Sa comunicatzione est istada fata a s’Amministratzione de su sìndigu Andrea Abis chi at a protzedire a sa publicatzione de sos atos, chi ant a dèvere restare afissados 60 dies de fila de pare.

Intro sas 30 dies sighentes su Ministeru at a fàghere s’emanatzione de su Decretu de pùblica utilidade. “Est unu primu passu de importu, a pustis de duos annos de traballu meda, chi faghet parte, dae su puntu de bista amministrativu, de unu progetu de isvilupu mannu de su situ archeològicu” at naradu Abis. S’àrea noa est ampra meda, manna cantu una deghina de ètaros, e est istada pensada pro dare una prospetiva de durada longa chi andat ultres sos iscavos presentes.

“Su progetu de s’amministratzione — sighit su primu tzitadinu — est su de dare s’importu màssimu a s’àrea e chi Mont’e Prama potzat devènnere dae inoghe a deghe annos unu tzentru pro istùdios istòricu-archeològicos, pro sas chircas de sas Universidades de su mundu, pro s’isvilupu de su turismu culturale in Sardigna. Cussu chi est allogadu suta de sos montes de su Sinis est istadu agatadu in parte ebbia, e b’at galu meda de cumprèndere e de scobèrrere subra de s’istòria nostra”.

“Semus satisfatos de custu primu passu — at concruidu su sìndigu — pro ite a pustis de s’achirimentu de sos terrinos at a arribbare sa costitutzione de unu situ archeològicu abertu a totus, a sas chircas sientìficas e a sas manifestatziones culturales”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*