Casteddu est sa primu tzitade italiana cun una biblioteca in s’aeroportu

In Casteddu-Su Masu est istada inchingiada sa primu biblioteca in Itàlia in intro de un’aeroportu. Prus a mancu 1.600 libros ant a èssere a disponimentu de is biagiadores in su setore de is partèntzias.

Su progetu, nàschidu dae un’idea de Sogaer, sotziedade de gestione de s’iscalu, est istadu possìbile gràtzias a s’agiudu de unas cantas domos editoras italianas chi ant regaladu is volùmenes issoro. “Semus tra is pagos in Europa. – at naradu s’amministradore delegadu Renato Branca – Su modellu nostru, prus de Amsterdam chi tenet nùmeros artos meda, est Tallin: un’àrea aberta a totu sa comunidade, a is biagiadores e a su territòriu”.

Pro s’ora sa biblioteca aberit duas oras a sa die ebbia, dae is 11 a is 13, ma s’idea est de dd’abèrrere a totu die, dae mangianu a merie. Is libros sunt istados collocados in su tretu acanta est istada aparitzada sa mustra ‘Visioni concrete’ de Ermanno Leinardi. “Nos amus a donare de fàghere – at agiuntu Branca – pro more chi sa biblioteca nostra potzat èssere unu logu de addòbiu e iscàmbiu culturale gràtzias a vàrias fainas programmadas comente mustras, espositziones de arte, fotografia, artesania: ddoe ant a èssere fintzas leturas pùblicas e cuntzertos”.

A sa primu abertura fiat presente su diretore generale de s’Enac Alessio Quaranta puru, chi at naradu:”S’inchingiamentu de sa Casteddu AirPort library in custu momentu de pandemia, est unu messàgiu positivu pro torrare a cumentzare”.

In sa biblioteca noa est possìbile puru pigare in prèstidu sos libros pro unu mese o fàghere un’iscambiu lassende su chi s’est acabbadu de lèghere e seberende un’àteru libru nou.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*