Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Piscadore in Sardigna, voluntàriu contra is russos in Ucràina

Tra is voluntàrios de s’assòtziu Anas Sardigna mòvidos cun sa nave dae Casteddu cara a Livorno pro giùghere meighinales a sa làcana polaca-ucràina, ddoe est fintzas Alessandro, piscadore de 50 annos, chi dae 20 annos istat in Sardigna.

Alessandro est ucràinu e in custas oras est chirchende de lòmpere a sa terra sua pro s’arruolare in is milìtzias voluntàrias chi gherrant contra is russos. “Amus a bìnchere custa gherrac- ispiegat a s’agentzia Dire – nde so seguru. Amus a resèssere a dispatzare cussualigàrgiu de Putin. Si timo? A mala bògia, ma est una cosa chi tocat a fàghere, mancari sia lassende sa famìlia mea”. Alessandro tenet sa mirada durche e garbosa ma fintzas detzìsa, ca ischit chi est andende a fàghere una cosa importante, mancari perigulosa.

In sa missione Anas Sardigna ddoe est fintzas Diana. Tenet 38 annos e est de Odessa. Istat a Casteddu dae unos sete annos e gestit cun su cumpàngiu Silvio un’agèntzia de biàgios. Est tristu ca in Ucràina, suta is bombas, ddoe sunt is familiares suos: su frade e su babbu. “Frade meu est resèssidu a sarbare sa famìlia chi immoe est in Finlàndia – contat – ma issu at detzisu de abarrare in Ucràina pro gherrare. Como s’agatat in Leopoli”. Diana ischit chi in custu biàgiu no at a pòdere addobiare sa famìlia, ma sa missione sua est un’àtera: “So chirchende de agatare un’amiga mia istimada chi est resèssida a essire dae s’Ucràina. Como est in Moldova e la cherimus batire cun nois a Sardigna”.

In sa nave ddoe est peri Luca, unu pitzocu bolognesu de 25 annos chi istat in Sardigna. Fintzas issu faghet parte de sa missione. Est s’autista de unu de is furgones càrrigos de fàrmacos. Sa cumpàngia sua est ucràina. Is familiares de s’isposa sunt resèssidos a si nche andare dae s’Ucràina e como s’agatant in Ungheria. Pro custu su biàgiu de Luca no at a acabbare in sa làcana polaca, ma una borta iscarrigadu s’autocarru at a andare a Budapèst pro recuperare is parentes de sa cumpàngia. Fintzas pro issos, a pustis de s’orrore de sa gherra, su benidore est in Sardigna. (Dae Agenzia Dire)


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018