Su cambiamentu pro unu mundu sena plàstica cumentzat dae su cafè

Si bolides mudare custu mundu semper prus luadu dae sa plàstica, lu podides fàghere cumentzende dae sos sèberos de ogni die. Comente impreende tzìcaras de paperi pro bufare su cafè o papende isceti màndigos chi non benint imboddiados cun sa plàstica. Sèberos piticos chi però podent agiudare a cambiare su modu de fàghere de sas persones.

Un’esèmpiu arribat pròpiu dae s’ìsula nostra, dae s’Universidade de Casteddu, cun 25.000 istudiantes e 3.000 traballadores, chi est istada mentovada dae sa Cummissione Europea pro àere fatu un’apaltu chi prèmiat sos distribudores automàticos de màndigos e bèvidas sena plàstica. Sa gara at permìtidu de collocare in totu sos 64 ispàtzios de s’Ateneu istèrgios realizados in materiale 100% cumpostàbile, de Tetrapack, cun sa punna lòmpere a unu mundu sena plàstica comente est prevìdidu dae sos critèrios de su Ministèriu de s’Ambiente e arribare in custa manera a una gestione prus sustenìbile de sos refudos.

Distribudore automàticu in s’Universidade de Casteddu.

Pro fàghere un’esèmpiu, pro su cafè impreadu, est a nàrrere sa mama de su cafè, est istadu prevìdidu chi siat cunferidu a sos tzentros de cumpostura pro lu torrare a impreare a traessu sa produtzione de contzime orgànicu, respetende sos printzìpios de s’economia tzirculare.

In prus, sa matessi Universidade, in unos cantos eventos comente atòbios acadèmicos e cunferèntzias, at proibidu s’impreu de ampullas e tassas de plàstica, e at fintzas prevìdidu de donare a sos istudiantes de su primu annu burratzas de atzàrgiu pro s’abba.

Custa est solu s’ùrtima initziativa chi si còllocat in s’àmbitu de su percursu cumentzadu dae s’Universidade de Casteddu orientadu a sa sustenibilidade ambientale, sotziale, econòmica, in lìnia cun sas tareas de isvilupu sustenìbile de s’Agenda Onu 2030.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*