Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Segadu unu buscu de tzinìberu: istòria de unu ‘delitu’ ambientale In s'ora si pesat sa polèmica pro sa lege noa de su 'Piano Casa'.

Ispèrdidu unu ghiniberàrgiu pro lassare tretu, forsis, a su tzimentu. Est acontèssidu in su parcu de Portu Conte in sa costa de s’Alighera connota comente Capo Caccia. Unu sartu suta amparu paesagìsticu. Inoghe, in is chidas coladas, unu buscu de tzinìberu est istadu belle totu segadu. A dannu fatu si nd’est abigiadu su Corpus Forestale de sa Sardigna chi at secuestradu sa zona chi apartenet a s’hotel Capo Caccia.

Sa noa est essida in totu is cuotidianos, giassos in lìnia e televisiones e at iscasiddadu is chèscias de is ambientalistas de su Grupu de interventu giurìdicu chi faeddant de ‘delitu ambientale’. Cussu tretu de costa, iscrient in su giassu de s’assòtziu, est tutelada cun vìnculu paesagìsticu e de cunservatzione integrale e s’agatat pagu a largu dae s’àrea Sic, chi bolet nàrrere situ de importu comunitàriu, ‘Capo Caccia e Punta del Giglio’. Galu non s’ischit si is chi ant segadu de fundu is matas aiat otentu calicuna autorizatzione, ma est pagu dàbile. Si s’at a andare a protzessu, is ambientalistas sunt prontos a si pònnere comente parte tzivile, pro pedire una cundenna esemplare pro is autores de custu degollu. S’hotel de Capo Caccia est famadu puru pro ite in is annos Setanta ddoe aiant giradu un’iscena de su film ‘La spia che mi amava’ de sa sèrie 007, cun s’atore Roger Moore chi faghiat sa parte de James Bond.

Su fatu est acontèssidu pròpiu in custas dies chi sa Giunta regionale at presentadu sa lege noa pro su ‘Piano casa’ chi, si esseret aprovada dae su Cussìgiu regionale aici comente est immoe, at a permìtere de crèschere albergos e domos chi sunt in intro de sa lìnia de is 300 metros dae mare, tutelada dae su Ppr (pianu paesagìsticu) de su 2006. Una norma chi at giai allutu su dibata polìtica tra sa majoria de tzentru-dereta e sa minoria de su tzentru-manca, giai pronta a s’opònnere. Su pròpiu at a fàghere su Guvernu natzionale chi diat pòdere impugnare sa lege a dae in antis de sa Corte Costitutzionale, comente at fatu a ischire sa sutasegretària de s’Isvilupu econòmicu Alessandra Todde.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Atualidade

Sos tzitadinos de sa Repùblica italiana, cramados a s’espressare pro su rennou de su Parlamentu, ant fatu su sèberu issoro: chie abarrende·si·nche in domo...

Cultura

Sa pinneta de sa mola, agatada in s’iscavu de su 1994 in s’Àrea Archeològica de Scerì-Irbono, tenet una particularidade. Cando proet meda s’abba non...

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...