Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

In Carluforti un’editzione ispetziale de su Girotonno 2021

A càusa de su Covid s’editzione 2020 de sa manifestatzione enogastronòmica de bator dies, est a nàrrere sa nùmeru 18, est istada rinviada a su 2022, ma s’amministratzione comunale de sa tzitadina de s’Ìsula de Santu Pedru, apretziada meda dae is turistas, at ammaniadu unu cartellone dae su 12 a su 31 de argiolas pro tzelebrare, in modu diferente, su tunnu ruju, risursa pretziosa de su territòriu, “produtu locale de primore mundiale”, comente at naradu Aureliana Curcio, assessora a su Turismu.

Coghina, mùsica, teatru, projetziones, addòbios, cultura, espositziones, pro promòvere torra su turismu e pro fàghere torrare bentu a is atividades econòmicas de su logu a pustis de su perìodu malu dèpidu a su Covid.

Duas is initziativas prus de contu: su cuncursu “Premio Ricetta Girotonno Speciale 2021”, gara cun pratos a base de tunnu, cun sa partetzipatzione de is ristoradores locales cun is retzetas chi ant a èssere propostas pro mèdiu de unu vìdeu carrigadu in sa pàgina Facebook “Carloforte Turismo”, pro ddos fàghere votare cun is “mi praghet”. Posca s’eventu siat in lìnia e siat in presèntzia “Food influencer per caso”, acanta turistas e bisitadores ant a èssere sotados a contare s’esperièntzia de biàgiu issoro a Carluforti cun su tastu de pitàntzias a base de tunnu ruju.

Sa collaboratzione cun su “Flag Sardigna sud occidentale”, agèntzia chi s’òcupat de s’isvilupu de su territòriu costeri de su Sulcis Igresiente, inchìngiat unu cursu nou pro su Girotonno, chi pòmpiat prus che totu a sa sostenibilidade ambientale, sotziale e econòmica, fintzas pro more de otènnere sa Tzertificatzione ISO 20121 pro is eventos sustenìbiles. “Galu oe nos agatamus a dèpere pigare provedimentos adatos a garantire sa seguresa de totus — at naradu su sìndigu Salvatore Puggioni — Su chi Carluforti e sa comunidade sua possedint prus de totu est sa pisca a su Tunnu ruju, chi espressat medas aspetos profundos de s’ìsula nostra: istòria, cultura, traditzione e peri sa coghina locale. Aspetos chi sa pandemia no at a pòdere mai mudare e chi amus a dèpere bìvere in manera diferente de comente amus fatu finas a immoe”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...