Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Capitale italiana de sa cultura, nche proat Ollollai puru

Sa bidda de Ollollai bolet divènnere capitale italiana de sa cultura pro s’annu 2025. Est sa voluntade de su Comunu chi in custas dies at cumentzadu su progetu pro costituire unu comitadu promotore ponende in paris prus espertos pro leare parte a su bandu chi at a bènnere publicadu dae su Ministeru in beranu.

Vàrias sunt sas motivatziones de s’amministratzione comunale: Ollollai est s’istòrica capitale de sa Barbagia, s’agatat in unu de sos chimbes territòrios Blue Zone ue nche sunt prus chentenàrios, est batinde in antis progetos contra s’ispopolamentu, tenet padentes e fontes seculares, est sede de s’assòtziu natzionale de sos grupos de càntigu a Tenore e de sa Federatzione de S’Istrumpa.

Sa crae de sa candidadura movet dae sa definitzione de sa paràula cultura: “Cantu cuncurret a sa formatzione de sa persone subra de su pranu intelletuale e morale e a s’arrichimentu de sa consièntzia de su ruolu chi li cumpetet in sa sotziedade”.

Davide contra a Golia, est iscritu in unu comunicadu de su Comunu, cun unu tema pretzisu e cun unu programma culturale chi at a interessare sas comunidades piticas de su mundu chi resistint a su chi pariat inevitàbile: s’inurbamentu sena controllu.

S’isfida est difìtzile e sa possibilidade de bìnchere est tutt’àteru chi fàtzile. In passadu aiant presentadu sa candidadura puru tzitade comente a Nùgoro ma sena resèssida. Pro canto pertocat sa Sardigna, isceti Casteddu est istada capitale italiana de sa cultura in paris cun àteras tzitades in su 2019. Como est su turnu de Carbònia chi at presentadu sa dimanda pro su 2022 mentras Sa Madalena pro su 2024. Ancora perunu resurtadu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...