Una petitzione in lìnia pro difèndere sa zona bianca

Is sardos iscaddados dae su chi est acontèssidu s’istade colada, firmant una petitzione pro firmare is arribos a is segundas domos. “Sa possibilidade chi dae sas zonas rujas italianas fatzat a bènnere in Sardigna (immoe zona bianca) rapresentat unu paradossu e un’arriscu pro sa salude de totu is Sardos”.

Cumentzat cun custa frase sa petitzione in lìnia in Change.org pro pedire a su Presidente Solinas de proibire a is non residentes de pòdere intrare in Sardigna dae is zonas ruja. Sa petitzione, chi at giai regortu prus de 25 mìgia firmas, sollìtzitat sa giunta regionale a approvare un’ordinàntzia pro firmare is arribos cara a is segundas domos sena motivos giustificados o netzessidade e autorizet is ricongiungimentos familiares ebbia: sa pròpiu cosa chi ant fatu Badde de Aosta, provìntzia autònoma de Bolzano e Campania.

Sa timòria chi sa Sardigna, ùnica zona bianca in Itàlia, potzat èssere invàdida dae mìgia de meres de is segundas domos, preocupat s’opinione pùblica sarda e est istadu fintzas ogetu de discussione martis coladu in Consìgiu regionale. S’argumentu postu a s’òrdine de sa die, cun su cale si pediat a su presidente Solinas de tutelare sa Sardigna, no est istadu aprovadu e mancu votadu, ma a ogna contu non ddoe fiat perunu riferimentu a un’ordinàntzia limitativa de is atzessos comente a s’imbesse est acontèssidu in àteras regiones.

QIn deretura sunt lòmpidas is chèscias de s’opositzione, pro primu de is Progressistas chi ant denuntziadu s’«omissione». Su tzentru-destra, cun su capu grupu de su Psd’Az Franco Mula, chi est peri segretàriu de su guvernadore Solinas, at naradu chi serbit sa collaboratzione de su guvernu: «Nos depet agiudare a fàghere is controllos foras de Sardigna, cosa chi non si podet impònnere cun un’ordinàntzia regionale. Sa zona arba nos dd’amus balangiada cun su suore, e como est pretzisu a dda difèndere».

“No amus tentu iscaddu dae su chi est acontèssidu s’istade colada”, narat sa petitzione intregada a su Presidente Solinas. Sa Badde de Aosta at emìtidu un’ordinàntzia restritiva, permìtida dae su matessi DPCM de Draghi, cun sa cale si firmant is arribos cara a is segundas domos sena motivos fundados”. Sa pròpiu cosa est istada fata in Campania dae su guvernadore Vincenzo De Luca, e in Südtirol, acanta «is sudtirolesos non podent lassare is Comunos issoro e is albergos sunt cungiados – at naradu su presidente Arno Kompatscher -, pro custu diat èssere una cosa sena sentidu su de permìtere a chie istat in àteras regiones de pòdere segudare sa segunda domo in Südtirol».


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*