Unu càrtzere aici non tenet sensu perunu

A ite serbit unu càrtzere chi non megiorat sa vida de is persones detenudas? A ddu dimandare est Maria Grazia Caligaris, presidente de s’assòtziu Socialismo Diritti Riforme, in una lìtera iscrita a pustis de sa morte de unu cartzeradu in su presone de Aristanis. Un’òmine s’est òchidu, su motivu non s’ischit comente acontesset a s’ispissu in custas situatziones.

Ma in is penitentziàrios italianos sunt medas is cartzerados chi detzident de acabbare de bìvere: segundu is nùmeros publicados dae su Centro Studi Ristretti Orizzonti dae su 2000 a su 15 de cabudanni 2021 sunt istadas 1.204 is chi si che sunt leados sa vida in intro de unu càrtzere. Custu bolet nàrrere chi ogni annu s’ochient unas 60 persones.

“Non si podent valutare is motivatziones chi batint una persone a si suitzidare – narat Caligaris –. A s’ispissu però su chi induit no atzetare prus s’esistèntzia e a si ochiere est su sentidu de abbandonu. Su de abarrare a totora inserrados in una tzella sena pòdere traballare, su de s’intèndere sena unu benidore podet portare a beru a su disisperu. Unu suitzìdiu in càrtzere est su dramma de sa soledade sena remèdiu acanta s’agatat una persone. Est s’ausèntzia de diàlogu e de possibilidade de èssere ascurtadu a beru. Est unu fallimentu subra de su cale is istitutziones depent riflètere”.

Prus in generale sa presidente de Sdr at postu a notu comente custu sistema detentivu non tenet sensu, pro ite non donat a is detenudos s’isperàntzia de si pòdere riscatare e “in prus umìliat su ruolu de chie traballat in intro de un’Istitutu penitentziàriu. Tocat a garantire prus personale, no agentes ebbia ma educadores puru. Tocat a promòvere prus ocasiones de traballu e intervènnere cun programmas e cunditziones de cunvivèntzia chi agiudent is persones a afrontare unu benidore acanta siant protagonistas de sa vida issoro”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*