Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

In biàgiu comente in su 1921, su trenu de Lawrence torrat a partire

Cun sa zona bianca e su Covid unu pagu prus a tesu, sa Sardigna proat a torrare a sa normalidade, a comente fiat prima de sa pandemia. Dda pensat a sa pròpiu manera s’Arst, sa sienda de trasportos pùblicos locale, chi bolet torrare a ativare is cursas su Treninu birde, su trenu antigu prus de unu sèculu chi dae annos est impreadu comente servìtziu turìsticu.

S’idea est cussa de ammentare su biàgiu comente ddu biviant is istràngios chi arribaiant in Sardigna in s’Otighentos. S’esèmpiu prus craru nos dd’at lassadu s’iscritore inglesu Lawrence cun su libru ‘Biàgiu in Sardigna’. E difatis su trenu impreadu est de su 1913. Si tratat de sa carrotza Bauchiero fraigada in Itàlia, prus pretzisamente in is Officine Bauchiero piemontesas, e carrat 42 passigeris. In is annos ’90 est istada restaurada. Est su matessi trenu in su cale in su 1921 aiat biagiadu in sa tertza classes su famadu iscritore D.H. Lawrence, chi posca at descritu s’esperièntzia sua in su libru “Mare e Sardigna”.

Sabàdu e domìniga 20 e 21 de custa chida sunt prevìdidos bator biàgios diferentes sighende pròpiu is tapas chi aiat fatu Lawrence. Cras si cumentzat tra Casteddu e Mandas, is matessi carrotzas istòricas, posca, àteros tres biàgios a martzu: domìniga 21 tra Mandas e Làconi e, in sa matessi die, tra Macumere e Bosa, mentras domìniga 28 est prevìdidu un’àteru biàgiu tra Mandas e Seui. In mesu a paesàgios ispantosos, is biàgios sunt a nùmeru cungiadu cun una disponibilidade de postos limitada a su 50 pro chentu.

Dae su mese de abrile is biàgios ant a interessare fintzas is àteras lìnias turìsticas de s’Arst: su calendàriu cumpletu est disponìbile in su giassu www.treninoverde.com, mentras pro s’achistu de is billetes est possìbile imbiare una lìtera a s’indiritzu treninoverde@arst.sardegna.it.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...