Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Pro ite sa Sardigna abarrat ruja e comente est andende sa cursa a su vatzinu

Sa regione Sardigna at a abarrare de colore ruju. Est custu su chi resurtat dae is datos de su Ministeru de sa Salude: s’Ìsula tenet unu R(t) de 0.97, uguale a un’iscenàriu de trasmissione de tipu 1, che a sa mèdia italiana, ma mancari gasi custu no est bastadu pro otènnere unu càmbiu de colore.

Difatis, a pustis de duas chidas in ruju, in s’Ìsula ddoe sunt 157 àreas crìticas chi ant fatu abarrare sa classificatzione cumplessiva a un’arriscu “artu” de cundidura. Tocat a nàrrere però chi sa situatzione est megiorende: sa valutatzione generale de sa probabilidade de contàgiu abarrat “moderada”. In prus est istadu registradu unu calu de su 10,2% de is casos: 1.806 in sa chida dae su 12 a su 18 abrile. Sa Sardigna, in prus, biàgiat subra una mèdia de belle 11 mìgia doses a sa die de vatzinu fatos, in lìnia cun su programma definidu dae su cummissàriu istraordinàriu Covid, su generale Francesco Paolo Figliuolo.

DE SU MATESSI ARGUMENTU: Dae zona bianca a zona ruja: pro is sardos a su mancu duas chidas de acorru

Segundu is datos de su Guvernu, in s’Ìsula sunt istadas fatas 10.945 vatzinatziones chi portant sa conta cumplessiva a 434.107 vatzinos fatos subra 521.650 vatzinos cunsignados. Duncas s’83,2%. In totale prus de unu sardu ogna bator at retzidu su vatzinu, cun una pertzentuale de su 26,47%. De custos su 18,6% at fatu sa primu dose e su 7,9% sa segundu puru.
Cun sa cuota record de prus de 13 mìgia doses dae giòbia, sa Sardigna est arribbada a èssere sa de bator regiones pro nùmeru de vatzinos fatos ònnia 100.000 abitantes, a in antis de sa Ligùria e fatu fatu a Basilicata, Marche e Puglia.

Un’àtara atzellerada diat dèpere arribbare cun s’incumentzu de sa somministratzione de sa dose ùnica de su Janssen de sa Johnson & Johnson, chi est giai arribbadu a Casteddu e chi at a èssere partzidu in is vàrios puntos de vatzinatzione de s’ìsula.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...