S’inferru in sa terra

Sa die a pustis est lòmpida s’abba, a infùndere cussos chi finas a eris fiant padentes, olivàrios, bìngias e aziendas e chi oe sunt torrados a chinisu. Su fogu chi est coladu in sas biddas aristanesas de su Montiferru si nche at mandigadu bintimìgia ètaras de terra in sos sartos de Santu Lussùrgiu, Cùllieri, Tresnuraghes, Frussìo, Sinnarìolo, Usèllus, Portu Alabe, Iscanu e Crabas.

Un’inferru de fogu e fumu, unu disacatu chi oe non si podet carculare e chi at agabbadu de iscambare aziendas agrìculas, allevamentos e at mortu meda bestiàmene. In Cùllieri brusiadu fintzas s’àrbore de Sa Tanca Manna, s’ogiastru de duos mìgia annos sìmbulu de sa bidda e patrimòniu de Sardigna e Itàlia.

Non s’ischit galu comente siat essidu su fogu, sos òmines de su Corpus Forestale sunt traballende pro cumprèndere si s’orìgine est dolosa o casuale. Tocat a nàrrere in prus chi su fogu no est totu mortu: dae sas chimbe de custu mangianu sunt torra in atividade sos aeroplanos de sa flota regionale e istatale, pro bonificare sas zonas caladas a chinisu e pro prevènnere chi calicunu tzitzone, agiudadu dae su de bentu e dae calore, si torret a allùghere. Sa Regione at naradu chi sunt operativos 22 aèreos, prus sos 4 Canadair mandados dae sa Grètzia e dae sa Frantza, mentres 7.500 sunt sos òmines impignados a terra.

Su disacatu est caladu comente unu lampu, fintzas si, comente iscriet su giornale Ornews, giai in su mese de làmpadas unu comitadu ispontàneu de su Montiferru aiat iscritu una lìtera a s’assessore a s’Ambiente e a su sìndigu de Cùllieri pro denuntziare s’istadu de su sartu definidu comente una ‘bomba a orologeria’, prenu de istula e de fenu sicadu, chi sàbadu e domìnigu ant fatu de esca a su fogu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*