Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Is sorrisos de is pipios pro indanimare is betzos isulados dae su Covid S'istòria de unu sardu de 39 annos chi at detzìdidu de torrare prus pagu tristas is dies de is betzos chi istant in is domos de riposu.

Su nùmene de s’initziativa sua narat totu: “Regaliamo un sorriso agli anziani dell’Rsa di Cassina De’ Pecchi”. Issu si mutit Francesco Cau, tenet 39 annos, est de Perdaxus e dae su 2011 bivet in Cassina De’ Pecchi, in Provìntzia de Milanu.  Sa domo sua est a pagu tretu dae sa residèntzia pro betzos ‘Il Melograno’, cun belle 100 assistidos. Ogni die ddos bidiat passigende a presu de s’istrutura, ma cando dae cando est arribbadu su Covid no ant pòdidu prus essire a foras e sunt semper acorrados. Tando Francesco at detzìdidu de ddis regalare unu sorrisu. Comente? Gràtzias a is pipieddos de s’asilu nidu ‘Qui Quo Qua’ de su matessi Comunu, chi diant èssere pòdidos èssere is nebodes issoro.

Pro mèdiu de sa mediatzione de is insegnantes is pipios ant cuncordadu cartulinas e disinnos chi sunt istados intregados a is betzos. “Finas a freàrgiu  – ispiegat Francesco – bidia semper custos betziteddos passigende a inghìriu de sa residèntzia, ma dae cando s’est iscasiddada sa pesta de su Covid e is ghennas de sa Rsa sunt istadas serradas a is bisitas, non ddos apo prus torrados a bìdere. Comente ischimus, sa situatzione in is Rsa no est fàtzile: is sèneghes, non podende prus ne imprassare e ne bìdere is familiares issoro, s’intendent abbandonados de prus. Annotamala is betzos, paris cun is piseddos, sunt is chi sunt sufrende de prus is cunseguèntzias chi s’epidemia at impostu a sa vida de ogni die”.

Duncas, pro ite no unire custas duas generatziones, su passadu e su benidore de sa comunidade nostra, in un’abbratzu virtuale? “Is educadoras de s’asilu ant cumpèndiu deretu s’importu de custa initziativa e ant fatu cuncordare a is pipios disinnos e traballeddos chi in is dies coladas apo intregadu de persone a su personale de sa Rsa. M’ant fatu a ischire chi is betzos ant agradèssidu meda: ognunu de issos at retzidu unu disinnu e m’ant naradu chi ddos ant postos in su cumodinu a costàgiu de su letu. Su de àere regaladu unu momentu de cuntentu a custos tzieddos est unu gestu chi ammòddiat su coro, mescamente in is dies de Nadale”.

S’initziativa no est est agabbada, ispiegat Francesco: “Bolimus sighire a donare allegria a is betzos nostros. Unu gestu piticu, chi totus sunt a tretu de fàghere, podet  trasmìtere unu pagu de umanidade e isperu a is betzos, pro is cales is festas arriscant de èssere unu perìodu galu prus tristu”. Pro partetzipare tocat a imbiare una cartulina, una dèdica o unu billete de Nadale a s’indiritzu “Residenza Anni Azzurri Melograno V. Napoli 2 20060 Cassina De’ Pecchi MI”, opuru a s’indiritzu de posta eletrònica educatori.melograno@anniazzurri.it


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018