Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Giòvanos sardos chi balent

Bi sunt finas duos giòvanos sardos tra sas trinta persones premiadas dae su presidente de sa Repùblica italiana Sergio Mattarella cun su tìtulu de Alfiere de sa Repùblica. Unu reconnoschimentu dedicadu a cuddos giòvanos chi in s’annu coladu ant impreadu sos sotzial network e sas fainas tecnològicas in manera de importu pro agiudare is àteros durante su perìodu de su virus Corona.

Sos sardos premiados sunt Aya Jedidi, una pitzinna de 11 annos chi bivet in Maracalagonis, e Alessio Cozzolino 19 annos de Terraba. Aja at retzidu su tìtulu del Alfiere de sa Republica pro àere agiudadu una cumpàngia sua de iscola chi benit dae su Marocco a cumprèndere sa limba italiana permitende a issa de si integrare mègius cun sa classe.

Sigomente sa famìlia est de orìgine marochinas, Aja Jedidi ischit faeddare s’àrabu. Gràtzias a custa capatzidade est arrennèschida a fàghere cumprèndere a sa cumpàngia sa limba nostra bortende in àrabu sas letziones durante sa didàtica in lìnia. Totu custu dd’at fatu de manera ispontànea divenende comente unu ponte chi at postu in relata maistros e istudiantes cun s’alunna arribada dae pagu.

Alessio Cozzolino imbetzes dae cando tenet 14 annos iscriet pro cuotidianos locales, giornales italianos e internatzionales. S’argumentu subra cale iscriet de prus est s’ecologia e sos problemas chi oe disacantant s’ambiente. In s’iscola at semper otentu resurtos de importu mannu e ocannu at abertu unu giassu in lìnia interessende puru àteros istudiantes. In s’interis de sa pandemia at aprofundidu sas cunsighèntzias de sos dannos a s’ambiente e su tema de sa “transizione ecologica” cun artìculos e intervistas.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018