In Sardigna su contàgiu sighit a crèschere Su raportu de sa Fundatzione Gimbe: in una chida nch'est istadu su 26% in prus de casos.

Sa torrada de su Coronavirus in Sardigna faghet a tìmere. Segundu sa fundatzione Gimbe in s’ùrtima chida is casos de condidura in s’ìsula nostra sunt crèschidos de su 26%, fintzas si su virus curret prus a bellu de àteras regiones comente Emìlia Romagna, Lombardia, Marche e de sa Provìntzia Autònoma de Trento.

Immoe in Sardegna nche sunt 309 persones positivas ogna 100 mìgia abitantes, nùmeros chi còllocant sa Sardigna a metade de sa graduatòria natzionale. Bàsciu imbetzes su raportu tra positivos e persones controlladas: 9,5%. In prus su nùmeru de is ricoverados est de 18,7 ogna 100 mìgias abitantes, mentras is persones prus graves curadas in is terapias intensivas sunt 2,2 ogna 100 mìgias abitantes.

Custos datos, segundu su raportu, sunt peus de sa chida colada. “Is datos de s’ùrtima chida – narat Nino Cartabellotta, presidente de sa Fundatzione Gimbe, referende•si a su cuadru natzionale – cunfirmant una crèschida de prus de su 60% de is malàidos ricoverados cun sìntomos e in terapia intensiva, e faghent registrare un’addòpiu de is mortos. In carchi àrea de su Paisu nche diat èssere bisòngiu torra de unu perìodu de incungiamentu”.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*