Trèulu covid, Comunas e sìndigos sardos sunt in dificultade “Sa situatzione de Ìsili nos ponet in pensamentu. Tenimus belle una chentina de casos e pro su benidore is datos sunt de pagu cunfortu”.

Su sìndigu Luca Pilia ddu narat craru, sena cuare is crititzidades. Segundu su primu tzitadinu “is Amministratziones comunales non podent èssere lassadas a gestire s’apretu coronavirus a sa sola. Mancari sa disponibilidade manna de s’Ats a livellu locale, ddoe at un’organizatzione generale chi no agiudat a afrontare s’emergèntzia”.

E no est isceti issu a ddu nàrrere. Is Amministratziones comunales sardas no arrenèschent difatis a comunicare cun s’Ats, opuru is datos no sunt agiornados o peri peus, sunt isballiados. Fintzas is tzitadinos positivos serrados in domo tenent problemas a si pònnere in cuntatu cun s’Ats. Is sìndigos si chèsciant pro is ritardos in sa comunicatzione de is èsitos e de is tzertificatziones chi pertocant is tampones e pro s’intzertesa in is datas de esecutzione.

Sa “segunda undada duncas est arribada, e s’ischiat giai dae s’istade. Ma is primos tzitadinos s’isetaiant una risposta organizativa mègius, capassa de rispòndere in manera eficatze a is bisòngios de is tzitadinos e de is Comunas.

“Est una situatzione chi non si podet gestire aici” afirmat su sìndigu de Ìsili Luca Pilia. “Dae eris, cando sa situatzione in bidda s’est agravada de prus, apo proadu a mutire s’Ats paritzas bias pro aprontare un’atzione mirada pro parare fronte a s’emergèntzia. No apo àpidu risposta. Sa Comuna nostra, a dolu mannu, at tentu giai iscaddu. Bolimus evitare chi si torrent a repìtere àteras tragèdias. Serbit un’interventu lestru de s’azienda sanitària”.

Ligi puru: In Sardigna su contàgiu sighit a crèschere

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*