Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Gigi Riva, s’òmine

B’at grandu isetu in Casteddu pro s’ispetàculu subra Gigi Riva, su mitu de s’iscuadra binchidora de s’iscudetu de su 1970. Sa prima est prevìdida pro s’ùndighi de onniasantu, una die sìmbulu comente su nùmeru de màllia de Riva cando giogaiat.

S’autore de s’òpera teatrale est Giorgio Pitzianti. Su tìtulu est simpre, ‘Luigi’, pro ite contat s’istòria de Riva comente òmine e non comente giogadore de fùbalu ebbia. “Su progetu naschet dae una riflessione subra su chi bi potzat èssere a palas de s’ograda, de su caràtere e de sos sèberos de vida fatos dae Gigi Riva. Si diat pòdere pensare chi issu siat un’òmine chi apat otentu meda in fama e glòria, est a nàrrere in totu su chi sunt sas aspiratziones de medas persones, e forsis sas de totus. Si diat pòdere nàrrere chi Riva incarnet sa figura de su ‘superòmine’ — narat Pitzianti -issu, su mitu pro unu pòpulu e totu su movimentu de su fùbalu italianu e non solu. Una legenda, pro comente est resèssidu a fàghere e a ofèrrere cun sa fortza sua e cun su carisma suo. Seguru pro nois est gasi. Ma Luigi, oe in die, cantu s’agatat in totu custu?”.

S’Iscudetu in Casteddu: una festa chi sighit dae 50 annos

A custa dimanda su regista at donadu una risposta e l’at trasformada in teatru: “Su pensamentu meu, o mègius sa duda chi tèngio, est istada alimentada dae una chirca longa: leghende sas decraratziones pùblicas suas e totu sos libros in onore suo iscritos finas a oe, bisionende sos documentàrios chi sunt istados realizados in su tempus. Prus chircaia e cumpudaia ogna cosa prus sa riflessione mea si cuntzentraiat petzi subra s’aspetu umanu de Riva”.

Riva at a èssere èssere interpretadu dae s’atore Luca Ward. Sas mùsicas sunt istadas iscritas dae su regista paris cun Tommaso Spasa e orchestradas dae su Cunservatòriu de Mùsica de Casteddu, mescamente dae su cumposidore Christian Cassinelli e dae su pianista Riccardo Leone. Sas cumpositziones musicales ant a èssere esecutadas dae sos mùsicos de su Cunservatòriu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...