Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Ulìana nche bogat a Vittorio Emanuele II e intìtulat a Mario Melis su cursu de sa bidda

A manca Mario Melis. A sa dereta Vittorio Emanuele II

In Ulìana, a chent’annos dae sa nàschida de Mario Melis, s’amministratzione comunale bolet intitulare a su capu sardista su cursu de sa bidda. Duncas s’atuale Vittorio Emanuele at a devènnere Cursu Mario Melis, in onore de s’ex Presidente de sa Regione originàriu de Tortolì, chi pro tres mandados est istadu fintzas sìndigu de Ulìana. Sa giunta ghiada dae su primu tzitadinu Bastiano Congiu, in is dies imbenientes at a deliberare in manera ufitziale custu càmbiu, chi faghet parte de unu progetu de modìfica de sa toponomàstica prus mannu. Un’initziativa prena significados importantes, in programma dae meda tempus, ma chi at a cointzìdere pròpiu cun su tzentenàriu de sa nàschida de su capu mannu sardista.

“Semus aprontende totu is documentos pro intitulare sa bia prus importante in su tzentru de sa bidda a Mario Melis”, at naradu su sìndigu Bastiano Congiu, “custu cambiamentu at a èssere ufitzializadu in una die seberada a posta dae s’amministratzione, chi est traballende fintzas pro portare a in antis àteros progetos pro is cales amus pedidu sa collaboratzione istitutzionale de sa Regione”. Su primu tzitadinu puru, chi no at tentu sa fortuna de connòschere de persone s’abogadu e polìticu mortu in su mese santandria de su 2003, ischit comente siat importante meda e significativu pro s’immaginàriu populare de Ulìana, sa figura de Mario Melis, chi sa gente manna de sa bidda ammentat semper cun praghere e nostalgia.

DE SU MATESSI ARGUMENTU: Carlo Felice tirannu e sìmbulu de Casteddu. Ma oe a chie rapresentat?

Bastiano Congiu

“So seguru chi si in bidda in is annos Setanta, aerent dimandadu a is ulianesos cun cale personàgiu pùblicu s’identificarent, est dàbile chi una bona parte diat àere rispòndidu cun Mario Melis. Galu oe sa figura sua sighit a emotzionare e a ghiare is ulianesos chi prus benit remonadu non comente polìticu ebbia, ma fintzas comente òmine, fieru, orgolliosu, semper prontu a gherrare pro is deretos de is sardos e pro sa comunidade sua. In Ulìana si podent galu bìere sas medas òperas fatas in s’època chi Melis fiat sìndigu, òperas chi sunt su resurtadu de cussa bisione moderna chi is òmines mannos ebbia tenent, de is cales nde diamus tènnere galu bisòngiu e chi podimus galu apretziare” at agiuntu su sìndigu Congiu.

A s’atividade sua de sìndigu si depet s’impiantu de s’olivàriu in sa badde de Lanaitho, chi unu tempus est istadu fintzas unu bingedu, sa valorizatzione de sa funtana de Su Gologone, leada finas a Ulìana, su furru de sa carchina, sa colònia de Monte Maccione, immoe Coop Enis, e àteras òperas chi ant donadu valore mescamente a sa massaria, a su pastoriu e a s’artesania de Ulìana, ma fintzas unu cumintzu, a tretos pionierìsticu a beru, de su turismu in is zonas internas cun s’abertura de su ristorante Su Gologone.

“In su 2008 su Comunu de Ulìana dd’at intituladu s’àula de su Consìgiu Comunale e pro cussu ogni bia chi s’intrat in Munitzìpiu s’intendet casi sa presèntzia sua. A mie, ma creo chi custu balet pro totu is sìndigos chi m’ant pretzèdidu e sunt bènnidos a pustis de issu, mi paret chi in carchi modu tocat semper a fàghere is contos cun su traballu suo, cun sa figura sua”, at agiuntu su sìndigu de Ulìana.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...