Mesina s’est torradu a fuire

Est capitadu un’àtera borta: Graziano Mesina s’est torradu a fuire dae sa Giustìtzia. Est sutzèdidu tra eris e oe, cando su tribunale de sa Cassatzione at cunfirmadu sa cundenna sua a trinta annos de presone pro tràficu de droga. Politzia e carabineris sunt chirchende•ddu a pedras furriadas in su sartu de sa bidda sua, Orgòsolo, su logu chi issu connoschet mègius e in ue podet contare in s’agiudu de amigos. Immoe però no ischimus si Mesina apat ordimingiadu unu pranu pro si nde fuire, si imbetzes custa siat una mòvida de conca ebbia e nemmancu si est in cue a beru o in àteru logu.

Ischimus isceti chi Mesina at sighidu a fàghere su chi at fatu pro totu sa vida sua: s’est fuidu. Dae s’Istadu italianu, dae sa lege e dae is règulas chi a noisàteros tocat de sighire pro bìvere. Mesina a s’Istadu dd’at puru befadu cando in su 2004, a pustis de àere otentu sa Gràtzia dae Carlo Azeglio Ciampi, a sa data presidente de sa Repùblica, segundu s’ùrtima sentèntzia, s’est postu a fàghere dinari cun sa droga, presentende•si in su matessi tempus comente una persone noa, diversa dae cussa chi s’Itàlia connoschiat comente bandidu. Is giornales puru ant contribuidu a pintare a Mesina comente unu criminale bonu, su bandidu romànticu chi si fuet dae sa galera e torrat a s’Ìsula pro obiare fèminas e chi in sa segunda vida sua ghiat is turistas in is pròpios logos de su bandidòngiu suo.

Ma forsis est mègius regordare pro ite Gratzianeddu at coladu 40 annos de sa vida sua in presone. Comente nos regordat su situ de RaiNews, a giòvanu fiat istadu cundennadu pro omitzidiu, e posca pro ite dd’aiatn imputadu unos cantos secuestros de persone, durante sos annos ’60 e ’80. In su 1992, cando fiat in libertade cunditzionale, si fiat postu comente òmine de fache pro tratare cun is bandidos sa liberatzione de Farouk Kassam, su pipiu de sete annos secuestradu in Costa Smeralda.

L. M

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*