Ite istade amus a colare ocannu Is règulas contra su coronavirus diant pòdere mudare s'istajone.

Pagos turistas istràngios e duncas marinas e tzitades cun prus pagu gente. S’istade chi at a bènnere diat pòdere èssere meda diferente dae cussas chi semus acostumados a bìvere. Pro more de su coronavirus, sa pandemia chi nos at inserradu in domo dae martzu finas a oe, amus a colare una crisi econòmica lègia, ma forsis amus a bìdere una Sardigna comente in s’ierru cando sa natura pro unu pagu resesset a torrare sùlidu. Dae una parte unu dannu e dae s’àtera un’oportunidade pro cumprèndere si podet esìstere unu turismu diferente.

De lìgere: Provas pro torrare a sa vida de prima

Ma custu iscenàriu si podet presentare si sa Regione at a pònnere limitatziones a s’arribu de is turistas in Sardigna opuru si custos ant a arribbare in cantidade minore (meda gente at pèrdidu traballu e dinari). Però paret chi sa prima ipòtesi no at a sutzèdere pro ite s’ùrtimu decretu de su presidente de su Cussìgiu italianu, Giuseppe Conte, at torradu a abèrrere sa majoria de is atividades, is làcanas natzionales a is chie benint dae s’istràngiu e in prus permitit s’ispostamentu intre is Regiones. Sa matessi cosa diat dèpere fàghere oe su guvernadore Solinas.

A ònnia manera s’istade 2020 pro nois sardos at a èssere ùnica: nos tocat a nos iscarèssere is festas in pratza, amus a passigiare cun is màscaras protetivas, in is bar e ristorantes tocat a respetare unu tretu de distàntzia e sa matessi cosa at a èssere in s’arenile. Sighende is cussìgios (lìnias ghias) publicados dae s’Inail e dae s’Iss (Istitutu superiore de sanidade) in is marinas s’at a pòdere intrare isceti cun sa prenotatzione e is paracos ant a dèpere èssere collocados a chimbe metros s’unu dae s’àteru. S’ùrtimu faeddu tocat a sa Regione ma est difìtzile meda a sighire custas règulas. Tzertu, est possìbile chi is persones abarrent a tesu is unas dae is àteras in sa plaja puru, ma est una cosa difìtzile meda chi dipendet prus che totu dae su cumportamentu dae onniunu. Ma tenimus àteras possibilidades? Eja, torrare a sa Fase 1, incungiados torra in domo.

De lìgere: Sa vida chi aìamus prima de su Coronavirus

L.M.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*