Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

S’Inferru de Dante Alighieri torrat a bìvere in s’iscuriu de su padente de Seui. Sa note de mèrcuris su 10 de austu un’ispetàculu at...

Cultura

S’intìtulat “Non è l’America”, su segundu libru fotogràficu de Stefano Pia publicadu dae Soter Editrice de Salvatore Ligios, giai istòbile in su giassu www.stefanopia.eu...

Cultura

Un’istatuedda rara de brunzu, de su periòdu nuràgicu est istada agatada in Nughedu Santu Nigola. L’at fatu a ischire chenàbura coladu sa Subrintendèntzia de...

Cultura

Su 28 de abrile est sa die nòdida seberada dae sa Regione Sardigna su 14 de Cabudanni de su 1993 comente festa de su...

Editoriale

“Ddu cumprendides su sardu, sì?”. Cantas bortas ais intèndidu custos faeddos? Cantas bortas, calicunu chistionende·ti in sardu ti dd’at preguntadu? Est una cosa istrana...

Retzètas

Su chi serbit: 40 grammos de arrescotu 400 grammos de chibudda ruja 400 de ispaghitos Atzua cun sale Pedrusèmene Sale, pìbere, ògiu Aprontu: Boga...

Rubricas

Custa chi bos presentaus est una puntada de una trasmissioni famada meda in Italia. Arreconosceis su pitzocu chi cantat? Fiat su 1964 e cussu...

More Posts