Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

S’Inferru de Dante Alighieri torrat a bìvere in s’iscuriu de su padente de Seui. Sa note de mèrcuris su 10 de austu un’ispetàculu at...

Cultura

S’intìtulat “Non è l’America”, su segundu libru fotogràficu de Stefano Pia publicadu dae Soter Editrice de Salvatore Ligios, giai istòbile in su giassu www.stefanopia.eu...

Cultura

Un’istatuedda rara de brunzu, de su periòdu nuràgicu est istada agatada in Nughedu Santu Nigola. L’at fatu a ischire chenàbura coladu sa Subrintendèntzia de...

Cultura

Su 28 de abrile est sa die nòdida seberada dae sa Regione Sardigna su 14 de Cabudanni de su 1993 comente festa de su...

Ti conto un'istòria

A is pitzocheddos, est cosa nòdida, ddis praghent sas istòrias. Unu pipiu nos nd’at mandadu una chi nos contat comente si podet bìnchere su...

More Posts